Steny, okná, strecha

artur_otvory1.gif
obr. Hodnoty súčiniteľa prestupu tepla obvodového plášťa

Konštrukčný systém budovy predstavuje priestorové usporiadanie nosných a nenosných prvkov a ich vzájomné spojenie tak, aby stavba ako celok bola bezpečná a trvanlivá.

artur_otvory2.gif

obr. Hodnoty súčiniteľa prestupu tepla v závislosti na hrúbke izolačnej hmoty

Masívny konštrukčný systém

Možnosť svojpomocnej výstavby, individuál- ny prístup pri návrhu a predstava pevnej stavby sú dôvodom, prečo tradičná masívna výstavba v podobe murovaných stavieb z tehloblokov a tvaroviek je u nás stále najrozšírenejším spôsobom individuálnej výstavby. Parametre NED možno pri tomto systéme dosiahnuť murivom so zateplením alebo murivom s jadrovou vrstvou tepelnej izolácie.

Ľahký konštrukčný systém

Trend súčasného bývania sa pomaly presúva smerom k stavebným systémom na báze dreva (skeletové, rámové a hrazdené konštrukcie, zruby, prefabrikované tabuľové a vrstvené konštrukcie) s jednoduchou montážou, adaptabilitou počas prevádzky a nepatrnými nárokmi na prestavbu či demontáž.Vzhľadom na to, že konštrukcia je z veľkej časti tvorená tepelnou izoláciou, má tento systém v nízkoenergetickej výstavbe široké uplatnenie. Okrem vynikajúcich tepelnoizolačných parametrov je jednou z ďalších výhod týchto konštrukcií nižšia primárna energetická náročnosť.
Steny, okná, strecha a podlaha sú obalové konštrukcie budovy, ktoré oddeľujú vnútorné priestory od exteriéru. Svojimi tepelnoizo- lačnými vlastnosťami prispievajú k vyváženej a zdravej vnútornej klíme budovy.

artur_otvory3.gif

NED charakterizuje dôsledné zníženie strát energie prechodom tepla v celom obvodovom plášti. Optimálnou hrúbkou tepelnej izolácie možno ušetriť až 70% energie na vykurovanie.

1.Tepelný odpor stavebnej konštrukcie R (m2. K/ W) je podiel hrúbky konštrukcie d (m) a súčiniteľa tepelnej vodivosti l (W/m.K), ktorý udáva tepelnoizolačnú schopnosť stavebného materiálu

2. Súčiniteľ prestupu tepla U (W/m2 .K) udáva, aké množstvo tepelnej energie sa stráca cez 1 m2 plochy stavebnej konštrukcie pri rozdiele teplôt okolitých prostredí 10°C ( medzi vonkajším a vnútorným prostredím) Tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií budovy ovplyvňujú

 • spotrebu energie na vykurovanie.
 • teplotný stav vnútorného prostredia budov,
 • teplotu vnútorných povrchov,
 • kondenzáciu vodných pár v konštrukciách a na ich povrchoch. Tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií sa vyjadrujú hodnotou U. Čím hrubšia je tepelnoizolačná vrstva, tým nižšia je hodnota súčiniteľa prechodu tepla U. S klesajúcou hodnotou U sa znižuje tepelná strata stavebným prvkom.

Požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U (W/m2K)

Doteraz STN 73 0540 platná od 10/2002 Nízkoenergetický dom Pasívny dom
Strecha

0,32

0,2

0,15

0,1

Obvodové múry

0,46

0,32

0,25

0,15

Podlahy

0,4

0,25

0,18

0,15

Okná

2

1,7

1,3

0,8

Pozornosť treba venovať tepelnoizolačným parametrom:

 • nepriehľadných konštrukcií - steny, strechy a konštrukcie v styku s terénom. Potrebná úspora energie obmedzením úniku tepla sa v NED dosahuje použitím hrúbok tepelnoizolačných vrstiev v oblasti:
 • stien približne 15 až 25 cm (pasívny dom 30 až 32 cm)
 • striech 30 cm (pasívny dom 40 cm)
 • podláh (príp. stien v styku s terénom)
 • priehľadných konštrukcií - oknám, dverám a iných výplní otvorov. Priehľadné výplne otvorov sú všeobecne energeticky najexponovanejšími stavebnými prvkami budovy, potrebnú úsporu energie v NED dosiahneme osadením okien s vysokoizolačným rámom s izolačným zasklením.
 • tepelným mostom - Súčasťou realizácie NED je návrh konštrukčných detailov, ktorými sa možno vyhnúť (okrem vzniku stavebných porúch) tepelným mostom.Tepelné mosty sú miesta na obvodovom plášti budovy, ktoré majú nižší tepelný odpor ako ostatné časti, t.j. cez ktoré uniká viac tepla.

artur_otvory5.jpg
Obr. Okná a dvere pre nízkoenergetický dom

Najkritickejšími oblasťami v obvodovom plášti sú:

 • napojenienie steny a strešnej konštrukcie
 • železobetónové konštrukcie
 • roletové boxy
 • osadzovacie škáry a ostenia okien
 • okenné parapety a nadokenné preklady
 • prieniky pre vykurovacie telesá
 • prieniky obvodovým plášťom

artur_otvory5.gif
Obr. ľahká a masívna konštrukcia obvodového plášťa

Optimálne je cielené vyhýbanie sa vzniku tepelných mostov:

 • kompaktnou stavebnou formou
 • správnym spôsobom zateplenia vonkajších stavebných prvkov
 • termickým oddelením vyčnievajúcich prvkov

V NED sa zvýšená pozornosť venuje návrhu konštrukčných uzlov:

 • v styku obvodovej steny, základu a podlahy na teréne, resp. suterénnej steny
 • v miestach osadenia rámov okien, dverí, výplní otvorov a prienikov konštrukcií
 • v miestach vyloženia konzol

artur_otvory6.gif
Obr. Vhodné riešenia kritických miest v obvodovej konštrukcii

Sekcia je pripravená v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy www.iepd.sk