Život na streche

Zelené strechy sú u nás ešte stále niečím zvláštnym a atypickým. V niektorých krajinách sú však štandardným riešením a v Škandinávii sú dokonca overené stáročiami používania. Dnes k nim znova obraciame pozornosť, nielen pre ich výrazný energetický efekt, ale aj pre ich ekologický a psychologický význam.

V súčasnosti rozlišujeme dva základné druhy zelených striech. Ak ide len o pohľadovú zelenú strechu, pokrytú nenáročnou zeleňou, hovoríme o extenzívnej zelenej streche. Ak je strecha riešená ako miesto na relaxáciu a pohyb osôb, hovoríme o strešnej záhrade (intenzívna zelená strecha). Rozdiel je predovšetkým v rastlinstve a hrúbke pôdneho substrátu. Kým extenzívnu strechu charakterizujú nenáročné nízke druhy, ktorým stačí len niekoľko centimetrov substrátu, nevyžadujú žiadnu údržbu ani zálievku, strešné záhrady môžu byť vysadené rovnakými druhmi zelene a vyžadujú si rovnakú starostlivosť ako pozemné záhrady.

Prečo chcieť zelenú strechu

Zelená strecha má mnohé prednosti. Najviac ich patrí do kategórie urbanistických výhod. Zelené strechy sú významným mestotvorným prvkom, ktorý dokáže pozdvihnúť aj menej hodnotné prostredie a umožňuje vniesť zelené prírodné prvky aj tam, kde už nie je žiadna voľná plocha. Vegetačné strechy dokážu plniť mnohé bioklimatické funkcie, sú jednoducho živým protipólom mŕtvych betónových plôch. Hoci prevažujú predovšetkým urbanistické prednosti majú aj výhody, ktoré pocíti priamo majiteľ stavby s takouto strechou – energetické úspory, vyrovnanejšia vnútorná klíma, zaujímavý architektonický efekt a najmä priestor na vlastnú relaxáciu. Majiteľ zelenej strechy získa kus vlastnej zelene bez nároku na drahý pozemok. Okrem iných pozitívnych faktorov má strešná záhrada výrazný psychologický efekt – uspokojuje základnú potrebu človeka po prírodnom prostredí. Počas roka sa podoba strechy mení, čo je v často fádnom zastavanou mestskom prostredí neoceniteľné.

Zelené strechy a úspory energie

Finančne vyjadriť priamu energetickú úsporu zelených striech nie je jednoduché. Ovplyvňuje ju nielen samotný vegetačný kryt, ktorý môže mať hrúbku od niekoľkých centimetrov po viac ako meter, ale i nosná konštrukcia strechy, skladba strešných vrstiev a vlastnosti zvolenej tepelnoizolačnej vrstvy. Ak chceme získať informácie o vplyve zelenej strechy na energetickú bilanciu celého objektu, môžeme si pomôcť jednoduchým dokázaným faktom. Tradičná plochá strecha s čiernym povrchom (napríklad bitúmenové pásy) zaznamenáva počas roka výkyvy teploty od -25 °C až po 75 – 80 °C. Zalená strecha s asi 10 cm hrubým vegetačným krytom má ročné výkyvy od – 8 do + 25 °C. Overiť si to môžeme na klasickom trávniku, ktorý sa ani v najväčších horúčavách pár centimetrov pod povrchom neprehrieva. Dôvodom je práve živá zeleň, ktorá slnečné žiarenie v sebe nehromadí ako bituménové pásy, ale „spracúva ho“ na svoj rast. Podmienkou však je kvalitná hydroakumulačná vrstva, ktorá zabezpečí, že zrážky zachytené zelenou strechou v daždivých dňoch sa môžu v slnečnom počasím pomaly odparovať. Menšie teplotné výkyvy strechy v praxi znamenajú nižšie náklady na vykurovanie v zime a aj nižšie náklady na chladenie budovy v lete.

Zelená strecha a voda

Zachytávanie dažďovej vody je jednou z najväčších predností zelených striech. V mestách je absolútna prevaha spevnených plôch (betón a asfalt), ktoré neumožňujú prirodzený kolobeh dažďovej vody vsiaknutím zrážok do zeme, ale priamo ich odvedú do kanalizačného systému. Rovnako sa správajú aj tradičné strechy, ktoré rýchlu vodu z búrok a prívalových dažďov nedokážu nijako zachytiť. V lepšom prípade zrážky odvedie kanalizácia a neskôr vynakladáme nemalé prostriedky na jej vyčistenie, v horšom prípade kanalizácia „nestíha“ a búrky spôsobia veľké hospodárske škody. Zelené strechy tento problém dokážu riešiť. Podľa druhu strechy, vegetácie a zvolenej hydroakumulačnej vrstvy zachytia 70 až 100 percent búrkových zrážok. Tie sa potom zo strechy postupne odparujú a zlepšujú mikroklímu. Ak je vody priveľa, nadbytočnú vodu zelená strecha aspoň prefi ltruje, odvedie ju a prečistenú ju vráti späť do prostredia.

Čo za to?

Zelená strecha nie je lacná záležitosť. Je síce pravda, že používané rastliny patria k bežným nenáročným a pomerne lacným druhom, ale fi nančne náročnejšie sú ostatné vrstvy strechy. Vegetačný substrát musí mať odborne navrhnuté parametre, ktoré zabezpečia rovnomerný rast rastlín, zabránia jeho zosunutiu, vymytiu a hnilobným procesom. Pri realizácii zelených striech treba použiť len vysoko kvalitné drahé izolačné materiály, často so špeciálnymi parametrami a vlastnosťami, ktoré sa nedajú nahradiť materiálmi používanými v štandardných strechách. Okrem toho je položenie zelenej strechy vzhľadom na jej skladbu mimoriadne prácne a keďže zelené strechy nie sú u nás zatiaľ príliš rozšírené, treba zaplatiť aj za know-how špecializovanej fi rmy. Cena za meter štvorcový jednoduchej extenzívnej strechy sa preto pohybuje okolo 2 000 korún. Ak uvažujeme o intenzívne využívanej strešnej záhrade, minimálna cena za meter štvorcový bude viac ako dvojnásobná.

Nie je pre každého

Základným obmedzením, pre ktoré nie je zelená strecha vhodná pre každú stavbu, je vysoká hmotnosť. Pri návrhu vegetačnej strechy treba počítať s tým, že jeden centimeter pôdneho krytu zaťaží strechu asi 10 až 15 kilogramami na meter štvorcový. Na porovnanie, plechová krytina zaťaží strechu 5 kilogramami a betónová približne 45 kilogramami na meter štvorcový. Váhu vegetačného krytu treba preto pripočítať k stálemu zaťaženiu strechy a zohľadniť ju v statickom návrhu. Uvažujeme s váhou vegetačného krytu úplne nasýteného vodou tak, aby bola zabezpečená únosnosť strechy aj pri dlhodobých dažďoch. Zohľadniť treba aj hmotnosť rastlín a predpokladané zaťaženie od pohybujúcich sa osôb. Kým extenzívnu strechu možno navrhnúť i pre stojace objekty a rekonštruované stavby (podmienkou je statické posúdenie), intenzívna strecha je zvyčajne určená len pre novostavby, ktoré so zaťažením strechy počítajú už v návrhu. Druhým výrazným obmedzením je vysoká cena. Niektorých stavebníkov môže od realizácie zelenej strechy odradiť množstvo predsudkov, ktoré sú prekážkou jej masívnejšieho rozšírenia. Prekážkou je i nedostatok odborníkov a špecializovaných fi riem, ktoré by robili vlastnými realizáciami zeleným strechám dostatočnú reklamu a osvetu. . . .

Autor: Vlasta Rafajová

Stavebníctvo a bývanie / ekologické alternatívy
viac na
www.stavebnictvoabyvanie.sk