Vetranie

Potreba vetrania v obytných budovách

Úlohou vetrania je zabezpečiť optimálnu kvalitu prostredia, t.j. splniť hygienické a pohodové požiadavky garantujúce komfort užívateľa. Dôraz sa kladie na prevetranie všetkých priestorov s minimálnou energetickou náročnosťou a intenzitou výmeny vzduchu. Správna a zdravá klíma v miestnosti si vyžaduje pravidelné vetranie. Nevyhnutná potreba vonkajšieho vzduchu závisí od počtu osôb a účelu miestnosti. Pri zbytočnom alebo nesprávnom vetraní dochádza veľmi často k značnému plytvaniu energie, alebo - a to je druhý extrém - do miestnosti sa nedostáva potrebný prietok čerstvého vzduchu, čím sa hromadia škodliviny. Keiže sa v posledných rokoch sprísnili požiadavky na kvalitu stavebných materiálov, vzrástol podiel tepelných strát vetraním, ktoré v súčasnosti predstavujú 35 až 50 % z celkovej potreby tepla na vykurovanie.

Pri novostavbách i obnove budov sa uplatoujú také stavebné materiály, ktoré svojou "tesnosťou" neumožoujú spoľahlivé odvádzanie škodlivín. Preto takéto "utesnenie" budovy bez zabezpečenia zvýšeného prietoku vzduchu vedie k zhoršeniu vnútornej klímy a zvýšeniu koncentrácie škodlivín. Jestvujúce vetracie systémy v bytových domoch postavených v rámci hromadnej bytovej výstavby sú zastarané, prakticky po životnosti, väčšinou neudržiavané a často so zníženou účinnosťou vetrania alebo úplne nefunkčné.

Aké škodliviny najčastejšie v obytných priestoroch vznikajú?
Najčastejšie ide o oxid uhličitý, vznikajúci pri dýchaní, NOx (zlúčeniny dusíka) pri varení plynových sporákoch, zápachy z hygienických zariadení, radón unikajúci zo stavebných materiálov. Nezanedbateľnými sú aj toxické organické prchavé zlúčeniny, ktorých pôvodcom môžu byť plesne a huby na vnútorných povrchoch, formaldehydy a ialšie karcinogénne chemické zlúčeniny z nábytku, lepidiel, náterov a pod.

Nedostatok vetrania a choroby
Následky nedostatočného vetrania obytných priestorov v ktorých človek trávi až 70% svojho života, sú kožné ochorenia, ochorenia horných dýchacích ciest, alergie, onkologické ochorenia (dôsledkom únikov radónu zo stavebných konštrukcií). Práve vetranie je najúčinnejším prostriedkom eliminácie nebezpečných koncentrácií škodlivín.

Energeticky úsporné systémy vetrania obytných domov
Slovenské normy predpisujú, že v miestnosti by sa mal celý objem vzduchu vymeniť 0,5 x za hodinu. Dávka vzduchu je 15 m3/h na osobu, v kuchyniach a hygienických zariadeniach cca 36 m3/h.

Vetranie oknami
Najjednoduchším spôsobom vetrania bez značných investičných nákladov zostáva krátkodobé, nárazové prevetranie priestoru. Je však závislé od subjektívnych pocitov užívateľov a týmto ich vystavuje možnému dlhotrvajúcemu pôsobeniu škodlivín v byte. Dlhodobé pootvorenie okna je energeticky najnáročnejším spôsobom vetrania a neodporúča sa. Systémy uvádzané ialej zabezpečujú hygienické požiadavky na vetranie vrátane definovaného prívodu vonkajšieho vzduchu do obytných miestnosti pri súčasnom znížení energetickej náročnosti oproti tradičným spôsobom vetrania.

Prirodzené vetranie s definovaným prívodom vzduchu
Tento spôsob vetrania má minimálne požiadavky na investičné náklady a stavebný priestor. Prívod vzduchu je zabezpečený oknami s definovaným prietokom vzduchu alebo špeciálnymi privetrávacími prvkami. Privetrávacie prvky umožoujú prívod vzduchu do miest v čase, kei ho tam potrebujeme a umožoujú odvod vzduchu cez hygienické priestory šachtovým vetraním, resp. oknami. Nevýhodou je skutočnosť, že odvetranie je závislé od poveternostných podmienok a teda nemôže byť kontrolované a tým aj úspornejšie.

Na obrázku sú znázornené nároky na vetranie počas doa a noci. Systém prirodzeného vetrania s kontrolovaným prívodom vzduchu je schopný zabezpečiť potrebný prívod vzduchu v oboch prípadoch.

aaaavetranie.gif
Obr. 1 Priestorové požiadavky na vetranie v bytoch: a) v nocí, b) počas doa. Systém AERECO s definovaním prívodom a odvodom vzduchu podľa relatívnej vlhkosti v priestore

Nútené mechanické odvetranie s kontrolovaným prívodom vzduchu
Odvetranie hygienických miestností (prípadne aj kuchyne) je riešené jednotkovými ventilátormi. Prívod vzduchu je riešený rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Odvetranie môže byť decentralizované (každý byt, či vetraný priestor má svoj jednotkový ventilátor, resp. vetraciu jednotku); alebo centralizované, kei je skupina bytov napojená na centrálnu vetraciu jednotku. V každom prípade je nutné vedieť, že pri tesných oknách ani odsávacie ventilátory v hygienických miestnostiach nemôžu zabezpečiť potrebný prietok kvôli vysokým tlakovým stratám v utesnených škárach. Pri nútenom odvetraní nesmú uvažované prietoky vzduchu prekročiť hodnotu 0,8 h-1 výmeny vzduchu v celom byte.

Rovnotlakové bytové vetranie
je charakterizované núteným prívodom upraveného vzduchu a núteným odvodom rovnakého množstva vzduchu z bytu. Úprava privádzaného vzduchu v bežných systémoch spočíva vo filtrácii, predhrievaní vo výmenníku na spätné získavanie tepla a prípadne v dohreve. Vzduch sa privádza do obytných priestorov (spálne, obývacie izby, pracovne) a cez komunikačné priestory (chodby, predsiene) sa dostáva do miest, z ktorých je odsávaný (kuchyne, WC, kúpeľne). Tým sa v obytných miestnostiach vytvára pretlak a v priestoroch s odsávaním podtlak, čo zabraouje šíreniu zápachov z kuchyne a WC do priestorov, kde sa trvale zdržiavajú ľudia.

Systém je nezávislý na vonkajších poveternostných podmienkach. Výmena vzduchu v miestnostiach má konštantne definované parametre. Hlavná výhoda systémov so spätným získavaním tepla spočíva vo zvýšení intenzity výmeny vzduchu na hygienicky prijateľnú úroveo pri súčasnom znížení energetickej náročnosti vetrania. Energetické úspory sú závislé od účinnosti spätného získavania tepla. Najčastejšie používané doskové výmenníky dosahujú priemernú účinnosť počas vykurovacieho obdobia cca 50 až 70 %. Znamená to zníženie energetickej náročnosti budovy o cca 20 až 25 %. 

aaaavetranie1.gif

„Úspory energie – bezplatné energetické poradenstvo“

Máte záujem o dalšie informácie ohladom spotreby vody v domácnosti? Zaujímajú vás možnosti prípravy teplej i studenej vody? Nevyznáte sa vo vašom vyúctovaní za teplú úžitkovú vodu? Neváhajte a navštívte energetického poradcu v svojom krajskom meste v pobockách Wüstenrot stavebnej sporitelne v pondelok a stredu od 14:00 do 18:00. Skúsený energetický poradca poradí domácnostiam, bytovým družstvám, spolocenstvám vlastníkov bytov a širokej verejnosti nielen v oblasti spotreby vody, ale aj so zateplením, vykurovaním, výberom elektrospotrebicov a akýmikolvek problémami súvisiacimi so spotrebou energií.

Nezabudnite sa objednat na tel.c.: 02/593 000 91 alebo 0902 601 535.
Viac informácií nájdete na: www.usporyenergie.sk, www.e-filip.sk