Projekčná činnosť protipožiarnej bezpečnosti adaptovaných stavieb

Zo základnej ľudskej potreby mať sa kam uchýliť pred nepriazňou počasia a z túžby uctievať božstvá vznikol celý rad stavebných druhov od rodinného domu cez administratívnu budovu až po palác či katedrálu. Stavby sú výrazom spôsobu života a kultúrnej úrovni ľudí, ktorí ich budujú a používajú. Architektovu predstavu pomáha uskutočňovať technická zdatnosť inžinierov. Dobrá architektúra je spojenie funkčnosti a krásy.

Súčasťou projektovej dokumentácie každej stavby je vypracovanie projektu požiarnej ochrany, v ktorom je riešená problematika protipožiarnej bezpečnosti stavby t. j. schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch, zdraví osôb a stratám majetku v prípade požiaru. Požiar sa vždy šíri cestou najmenšieho odporu, najslabšieho miesta. Efektívna cesta požiarnej bezpečnosti stavieb je preto v komplexnosti a optimalizácií celého protipožiarneho zabezpečenia.

Adaptácia stavby

Adaptáciou stavebného diela sa chápe tvorivá činnosť zameraná na obnovenie nosného systému stavebného objektu, zvýšenie únosnosti pôvodnej nosnej konštrukcie alebo odstránenie statických nedostatkov a porúch. Stavba má nosnú konštrukciu, zabezpečujúcu celkový tvar stavby a prenášajúcu zaťaženia, ktorým je stavba vystavená.

Dôležitými zásadami pri riešení adaptácii stavby sú:

 • dôkladný a zodpovedný prieskum konštrukcií s vyhodnotením parametrov materiálov, konštrukčného usporiadania a spojov dielcov,
 • kvalitný návrh projektu adaptácie odborne spôsobilý projektantom,
 • precízne zladenie novo navrhovaných materiálov s pôvodnými konštrukčnými materiálu adaptovaného objektu,
 • zabezpečenie odborného dohľadu na stavbe počas vykonávania konštrukčných prác,
 • dôkladné používanie iba takých materiálov a výrobkov, ktoré spĺňajú atesty, osvedčenia a certifikáty.

Pri dodržaní zásad odborného prístupu k adaptácii stavby je predpoklad, že adaptovaný objekt bude spoľahlivo slúžiť svojmu funkčnému využitiu počas jeho existencie.

Požiadavky na konštrukciu stavby

Požiadavky na konštrukciu stavby ako stupeň požiarnej bezpečnosti je súhrn technických vlastností konštrukcií požiarneho úseku, ktoré vyjadrujú ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru. V každej stavbe s podielom dreva existujú menšie alebo väčšie požiarne riziká. Sú dané projekčným riešením stavby s požiarnymi úsekmi a tiež použitými typmi materiálov.

Dôležitou súčasťou preventívnych opatrení a jedným z predpokladov pre úspešné zdolávanie požiarov je aj dokumentácia požiarnej ochrany, dôkladné zhodnotenie objektu z hľadiska požiarnej ochrany. Budova a jej jednotlivé časti by mali byť projektované tak, aby plne slúžili svojmu účelu po stránke funkčnej i estetickej. Spriemyselnenie stavebníctva v minulých desaťročiach plne zmenilo produkciu stavebných objektov. Stále dôslednejšie sa uplatňuje nutnosť zníženia prácnosti a skrátenie termínov výstavby, čo má nepriaznivý vplyv na celkovú kvalitu a uplatnenie nových materiálov.

Pri adaptáciách nevytvárame nové objekty ale určitým vybraným spôsobom upravujeme už existujúce objekty. Stretneme sa s konštrukciami alebo jednotlivými ich časťami, ktoré sú rôzne zachovalé, prípadne morálne opotrebované. Pri návrhu adaptácie narazíme na problematiku riešenia odstránenia vád a porúch na objekte určenom na adaptáciu. V priebehu užívania stavby sú stavebné konštrukcie namáhané rôznymi spôsobmi vonkajšieho zaťaženia vyplývajúceho z prevádzky, precenením schopnosti konštrukcie, postupnými zmenami vlastnosti používaných materiálov. Určenie efektívnej protipožiarnej ochrany predpokladá okrem poznania všeobecnej metodiky analýzy požiarneho rizika aj hlbšie poznanie podstaty technológie a požiarno- technických charakteristík spracúvaných látok.

Miera podrobnosti projektového riešenia závisí od druhu projektovej dokumentácie a charaktere posudzovaného stavebného objektu, jeho veľkosti, zložitosti, významu a pod. Spôsoby prevencie v projektovaní požiarnej ochrany spočívajú v dodržaní všetkých bodov obsahu technickej správy riešenej a projektovanej stavby. Výnimky platia iba pri stavbách menšieho rozsahu, musia byť však dodržané platné vyhlášky a normy STN, na ktoré je možné sa odvolať v prípade platnej výnimky riešenej stavby.

Základné body obsahu technickej správy projektu požiarnej ochrany adaptovanej stavby:

 • zoznam dodržaných a použitých noriem a vyhlášok (dodržanie súčasných požiadaviek),
 • základné údaje o objekte (druh a miesto stavby, investor, profesie, autor projektu),
 • popis objektu ( stropy, nosné a obvodové konštrukcie, vykurovanie, situovanie objektu),
 • požiarne riziko (posúdenie a výpočet),
 • požiarne úseky (rozdelenie v objekte, určenie stupňa bezpečnosti),
 • obsadenie objektu osobami (zhodnotenie kapacity navrhovaného objektu),
 • únikové cesty (posúdenie a výpočet),
 • stavebné konštrukcie (stanovenie požiarnej odolnosti, návrh požiarnych uzáverov),
 • odstupové vzdialenosti (posúdenie a výpočet),
 • hasiace prístroje (výpočet množstva hasiacej látky, návrh počtu hasiacich prístrojov),
 • požiarne hydranty (určenie požiadaviek),
 • navrhovanie EPS (posúdenie a návrh),
 • požiarne tabuľky (zoznam výpisu),
 • spotrebiče a komín (zohľadnenie požiadaviek),
 • zásahové cesty a prístupové komunikácie (skutočný a požadovaný stav),
 • technické údaje doplnkových systémov (upresnenie informácii).

Pre každý požiarny úsek sa definuje požiarne zaťaženie úseku, požiarne riziko, stupeň požiarnej bezpečnosti úseku, nakoniec sa definujú požiadavky na materiály použité v tomto požiarnom úseku t. j. požiadavky na tvar a skladbu materiálov.

Pri zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby sa nesmie znížiť požiarna bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb alebo sťažiť zásah jednotky požiarnej ochrany. Aby sme mohli mimoriadnym udalostiam predchádzať, zabrániť ich vzniku, je potrebné presné stanovenie ich príčiny, ich potrebná analýza a vyhodnotenie. Za požiar sa považuje každé nežiadúce horenie, pri ktorom došlo ku škode na materiálnych hodnotách alebo ktoré malo za následok usmrtenie, zranenie osôb. Za požiar sa považuje nežiadúce horenie, pri ktorom síce nedošlo ku škode, ale boli ohrozené materiálne hodnoty alebo zdravie osôb.

Autor: Ing. Mária NOVOTNÁ