Porovnanie nákladov na 1 GJ energie 2005

V roku 2005 bolo po úprave cien energií vykurovanie domov a bytov opäť drahšie. V rodinnom dome boli ročné náklady na teplo pri vykurovaní drevom približne 7.800 až 11.000 Sk (najlacnejšie vychádza vykurovanie ihličnatým drevom). Pri vykurovaní hnedým uhlím bol nárast cien na približne 23-tisíc Sk (cena s dopravou), pri kúrení plynom cena vyrástla z približne 25.000 na 39 000 Sk. Kúrenie elektrinou zdraželo z približne 49 000 Sk, na 56.000 Sk.

V následujúcej tabuľke uvádzame približné náklady na vykurovanie pre rôzne palivá. Uvedené porovnanie je robené na základe ceny pre vyprodukovanie 1 Gj energie. Pre efektívne moderné systémy vykurovania a pri dôslednom zateplení budovy (napr. nízkoteplotné podlahové, resp. stenové vykurovanie, pri použití efektívnej regulácie) je toto porovnanie irelevantné.

  Ročná spotr. energie [GJ] Palivové drevo [Sk] Drevené brikety [Sk] Drevené pelety [Sk] Hnedé uhlie [Sk] Koks [Sk] Zemný plyn [Sk] El. energia
Byt 40 4.160 9.720 10.960 7.400 11.120 15.880 23.509
Rod. dom 100 10.400 24.300 27.400 18.500 27.800 38.700 56.402

-ceny sú vrátane 19% DPH
- zemný plyn D2 - ročný odber od 201 do 1700 metrov kubických
- zemný plyn D3 - ročný odber do 6 500 metrov kubických
- el. energia - sadzba D11 Západoslovenská energetika, a.s. - pre plne elektrifikovanú domácnosť s el. priamovýhrevným vykurovaním a el. ohrevom vody, v časti stáleho mesačného poplatku je uvažované s ročným limitom v NT 40 MW.h (28 MW.h pre byt). Spotreba na vykurovanie je počítaná v nízkej tarife, t.j. 20 hodín denne.
- koks OSTRAVA pri odbere autom v podnikových predajniach
- hnedé uhlie je počítané ako priemer z bane Handlová a Cígeľ, pri odbere v podnikových predajniach jednotlivých o.z., započítaná cena dopravy


Porovnanie nákladov na 1 GJ vyprodukovanej energie.

Nasledujúca tabuľka porovnáva ceny za GJ energie pri vykurovacích systémoch pre rôzne druhy použitého paliva, pri cenách v roku 2005. Toto porovnanie nákladov je orientačné, ceny energií a potreba vykurovania sú v rôznych lokalitách slovenska odlišné, tabuľka nezohľadňuje investičné náklady na vybudovanie vykurovacieho zariadenia, náklady na skladovanie paliva, likvidáciu odpadu a pod.

Druh energie mj Cena za jednotku [Sk] Pevná mesaená platba [Sk] Výhrevnosť [GJ/jedn.] Účinnosť zdroja [%] Cena energie [Sk/GJ] Cena energie vrátane pevnej platby [Sk/GJ]
Paliv. drevo t 720 - 12,5 55 104 104
Drev. brikety t 3950 - 19 85 243 243
Drev. pelety t 4450 - 19 85 274 274
Hnedé uhlie t 3100 - 17 65 285 285
Koks t 6000 - 27 80 278 278
Zemný plyn D2 1000 m3 10820 119,24 33,84 85 376 412
Zemný plyn D3 1000 m3 10380 181,62 33,84 85 361 382
Elektr./ byt MWh 1700 385 3,6 100 472 588
Elektr./ rod. dom MWh 1700 765 3,6 100 472 564

-ceny sú vrátane 19% DPH
- zemný plyn D2 - ročný odber od 201 do 1700 metrov kubických
- zemný plyn D3 - ročný odber do 6 500 metrov kubických
- el. energia - sadzba D11 Západoslovenská energetika, a.s. - pre plne elektrifikovanú domácnosť s el. priamovýhrevným vykurovaním a el. ohrevom vody, v časti stáleho mesačného poplatku je uvažované s ročným limitom v NT 40 MW.h (28 MW.h pre byt). Spotreba na vykurovanie je počítaná v nízkej tarife, t.j. 20 hodín denne.
- koks OSTRAVA pri odbere autom v podnikových predajniach
- hnedé uhlie je počítané ako priemer z bane Handlová a Cígeľ, pri odbere v podnikových predajniach jednotlivých o.z., započítaná cena dopravy


Spoločnosť ECBA, s.r.o.nemôže ručiť za správnosť uvedených informácií. Všetky informácie tu uvedené sú čerpané z verejne dostupných zdrojov.