POROTHERM 44 Si - horúca novinka medzi murovacími materiálmi

Murovacie materiály prešli za posledné dve desaťročia obrovským vývojom, ktorý bol vyvolaný neobvyklým sprísnením normových požiadaviek, predovšetkým na tepelnú ochranu budov, čo v preklade znamená dopyt po stavebných materiáloch so stále vyššími tepelnoizolačnými parametrami. Výrobcovia murovacích materiálov skúmajú rezervy a nové možnosti osvedčených materiálov a technológií v snahe zlepšiť tak tepelnoizolačné parametre svojich výrobkov.

Vývoju priečne dierovaných tehál so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami sa dlhšiu dobu venovala aj spoločnosť Wienerberger v podmienkach výrobných závodov na Slovensku. Preto sme radi, že Vám môžeme predstaviť novinku v tejto oblasti, tehlu POROTHERM 44 Si.

Pri pohľade na tehlu POROTHERM 44 Si, na jej vnútornú mriežku, je rozdiel oproti štandardnej tehle POROTHERM 44 P+D evidentný. Zatiaľ, čo u tehál POROTHERM 44 P+D  je v hrúbke steny 44 cm skrytých 25 radov zvislých vzduchových dutín (otvorov) a tomu zodpovedajúci počet keramických rebier, tehla POROTHERM 44 Si má v tej istej hrúbke 35 radov vzduchových dutín. Táto zmena znamená zároveň zníženie hrúbky vnútorných rebier aj obvodovej steny tehly. Zmeny nastali aj vo vytvarovaní zvislého spoja pero+drážka. Zazubenie nie je také hlboké ako u tehál POROTHERM 44 P+D. Zmenila sa aj receptúra v dôsledku čoho poklesla čistá objemová hmotnosť, čiže objemová hmotnosť črepu. Z vymenovaného vyplýva, že bol urobený zásah do všetkých spôsobov šírenia tepla:

  • Hustejšia sieť vnútorných rebier, tenšie vnútorné rebrá, lepší súčiniteľ tepelnej vodivosti črepu znižujú úniky tepla vedením.
  • Zväčšenie počtu vzduchových dutín znižujú úniky tepla  prúdením a sálaním.

(bild: PTH 44 Si)

Tepelnoizolačné vlastnosti steny z tehál POROTHERM 44 Si sú nasledovné:

v suchom stave:

Tepelný odpor muriva na obyčajnú maltu bez omietky:                              3,34 m2K/W

Tepelný odpor muriva na tepelnoizolačnú maltu bez omietky:                     4,00 m2K/W

Tepelný odpor muriva na tepelnoizolačnú maltu s omietkami:                     4,25 m2K/W

(vonkajšia 30 mm PTH TO + 5 mm PTH UNIVERSAL, vnútorná 10 mm PTH UNIVERSAL

pri praktickej vlhkosti 1%

Tepelný odpor muriva na obyčajnú maltu bez omietky:                              3,02 m2K/W

Tepelný odpor muriva na tepelnoizolačnú maltu bez omietky:                     3,62 m2K/W

Tepelný odpor muriva na tepelnoizolačnú maltu s omietkami:                     3,87 m2K/W

(vonkajšia 30 mm PTH TO + 5 mm PTH UNIVERSAL, vnútorná 10 mm PTH UNIVERSAL

Tieto výsledky boli dosiahnuté výpočtom, čo umožňuje norma STN EN 771-1 Špecifikácia murovacích prvkov Tehliarske murovacie prvky. Výpočet bol vykonaný v súlade s STN EN 1745 s použitím nameraného súčiniteľa tepelnej vodivosti črepu (l?= 0,27 W/mK).

Základný formát tehál POROTHERM 44 Si má aj doplnky, určené na systémové riešenie detailov, a to:

  • väzbu rohu
  • zvislých ostení a parapetov okien

Tieto doplnky sú:

POROTHERM 44 Si R – rohová (187x440x238 mm)

POROTHERM 44 Si 1 - polovička (125x440x238 mm)

POROTHERM 44 Si K – koncová (250x440x238 mm)

(bild: PTH 44 Si R, Si 1, Si K)

 

 

 

 

 

Väzba rohu

Systém väzby rohu je rovnaký ako u klasickej obvodovej steny z tehál 44 P+D – v každom rade sa roh zakladá za pomoci jednej rohovej a jednej polovičnej tehly, pričom v susedných radoch sa tieto dvojice navzájom pootočia o 90o

 

 

Ostenie a parapet okna

Detaily styku obvodovej steny s okenným rámom, t.j. oblasť prekladu, zvislých ostení a parapetov, vychádzajú pri posudzovaní často nepriaznivo z hľadiska normovej požiadavky na povrchové teploty v týchto detailoch. Preto sú doplnkové tehly 44 Si tvarované tak, aby sa pomocou nich dal vytvoriť vylepšený detail z hľadiska vnútorných povrchových teplôt. Použitie týchto doplnkov vytvára okolo rámu okna priestor na zabudovanie izolačného pásu z extrudovaného polystyrénu (XPS), vďaka ktorému sa zvýši povrchová teplota v oblastiach priľahlých k rámu okna na vnútornej strane. Spôsob zabudovania doplnkov je je zrejmý z nasledujúcich schém. V oblasti parapetu je možné použiť tehly POROTHERM 44 Si K (obr. vľavo) alebo 44 Si 1 (obr. vpravo). Takýmto spôsobom je možné vytvoriť aj atypické výšky parapetu (t.j. nie len ako násobky 250 mm, resp. okenného otvoru).

(bild: detail1 und detail2)

Nová tehla POROTHERM 44 Si vrátane doplnkov ponúka projektantom a staviteľom nové možnosti pri zdolávaní náročných požiadaviek na tepelnú ochranu budov bez potreby použitia prídavných tepelnoizolačných vrstiev. Je určená predovšetkým na výstavbu rodinných domov, ale aj výplňových murív v rámci ŽB skeletových sústav. Prajeme jej dobrý štart a veľa úspechov na stavbách.

Ing. Gabriel Szöllösi