PORFIX Plus – tvárnice, ktoré sa nezatepľujú

Nejeden stavebník dnes vo fáze prípravy a realizácie novej stavby rieši základnú dilemu – zatepliť, či nezatepliť... Oba varianty realizácie obvodového plášťa stavby majú tábor svojich zástancov i odporcov. Všetko závisí od toho, aký stupeň energetickej náročnosti budovy chce investor dosiahnuť a aký objem finančných prostriedkov má k dispozícii.

Ak je cieľom dosiahnuť pasívny štandard, bez zateplenia a technického riešenia vetrania to určite nepôjde.

Cieľom spoločnosti PORFIX bolo priniesť riešenie, ktoré umožní stavať bez zateplenia rodinné domy v kategórii „energeticky úsporný“ a „nízkoenergetický“. Tým riešením sú tvárnice PORFIX Plus so šírkou 500 mm.

Chceli sme zistiť, aká je ročná potreba energie na vykurovanie nezateplenej stavby s využitím tvárnic PORFIX Plus šírky 500mm a za aký čas sa vráti investícia do zateplenia pri použití užších tvárnic v kombinácii so zateplením. Ako modelový dom bol využitý typ rodinného domu, ktorý je z pohľadu tepelných strát obvodovým plášťom najnáročnejší – typ bungalov. Vykurovanie je navrhnuté s využitím kondenzačného kotla na zemný plyn. Prepočty boli realizované v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave.

Tabuľka č. 1 – Energia potrebná na vykurovanie bungalovu pri rôznych riešeniach obvodového plášťa

materiál obvodového plášťa projektované tepelné údaje náklady na vykurovanie energetická trieda budovy
„U“ okennej výplne tepelný príkon budovy dodaná energia
W/(m2.K) W kWh/(m2.r) €/rok
PORFIX P3-520 šírky 300mm + zateplenie EPS 80mm 1,0 4 841 60,70 398,6 B
PORFIX P3-520 šírky 300mm + zateplenie EPS 125mm 1,0 4 608 57,79 379,6 B

PORFIX Plus šírky

375 mm bez zateplenia

1,0 5 255 67,80 441,2 B

PORFIX Plus šírky

500 mm bez zateplenia

1,0 4 891 61,33 402,8 B

PORFIX Plus šírky

500 mm bez zateplenia s využitím rekuperácie

1,0 3 632 45,54 342,0 nízkoenergetický

        Z tabuľky č. 1 vyplýva, že pri použití vhodného technického riešenia výmeny vzduchu formou rekuperácie tepla s celkovou účinnosťou 70% je aj bez zateplenia obvodovej steny možné ročnú hodnotu energie dodanej na vykurovanie dostať pod hranicu 50 kWh na meter štvorcový, čo je hranica energie potrebnej na vykurovanie nízkoenergetických domov.  

Tabuľka č. 2 – Návratnosť investície do zateplenia obvodového plášťa bungalovu

materiál obvodového plášťa súčiniteľ prestupu tepla obvodového muriva

ročná potreba energie na vykurovanie

Qi

ročné úspory energií na vykurovanie návratnosť investície do zateplenia
W/(m2.K) kWh €/ rok v rokoch

PORFIX Plus šírky

500 mm bez zateplenia

0,196 8 141 - -
PORFIX P3-520 šírky 300mm + zateplenie EPS 80mm 0,194 8 057 4,2 335
PORFIX P3-520 šírky 300mm + zateplenie EPS 125mm 0,159 7 672 23,2 68

Z výpočtov uvedených v tabuľke č. 2 je zjavné, že zateplenie obvodových stien novostavieb rodinných domov zateplovacím systémom na báze EPS hrúbky 80 – 125 mm je v porovnaní s nezatepleným plášťom z materiálu PORFIX Plus šírky 500 mm z pohľadu úspor energií vysoko neefektívne. Úspory nákladov na vykurovanie dosiahnuté vďaka zatepleniu sú v porovnaní s nezateplenou obvodovou stenou z PORFIXu Plus šírky 500 mm veľmi nízke. Návratnosť investície do zateplenia sa tak počíta na desaťročia.  

Autor : Ing. Ladislav Némethy

 

PORFIX – pórobetón, a.s.
4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany

infolinka: 0800 10 13 13
marketing@porfix.sk
www.porfix.sk