Palivá, ich využívanie, výhody a nevýhody?

Aké palivo na vykurovanie je pre Vás najvýhodnejšie? Odpoveď samozrejme závisí od mnohých skutočností. V prvom rade od toho, o akú budovu, dom, či byt ide, aké palivo je k dispozícii, od technických podmienok v danom objekte, od požiadavky na tepelný komfort, od obstarávacej ceny vykurovacieho systému i nákladov prevádzky, od vplyvu na kvalitu životného prostredia a pod.

Každé palivo má pochopiteľne svoje výhody a je za určitých predpokladov najvhodnejšie. V prvom rade je nutné zvážiť investičné a prevádzkové náklady vykurovania. Pri voľbe paliva máme najčastejšie k dispozícii plyn, elektrickú energiu, drevo v rôznych formách, uhlie a ľahký vykurovací olej. V súčasnosti, najmä v súvislosti s rastom cien spomínaných palív, sa na Slovensku začínajú používať aj tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.

Spotreba všetkej energie (palivo, teplo, elektrina) v priemernej štvorčlennej domácnosti činí za rok približne 75 GJ. Táto energia je do domácnosti dodávaná sčasti ako priame teplo (resp. ako palivo) a sčasti ako elektrická energia.

Približné rozdelenie ročnej spotreby energie v domácnosti (ak nevykurujeme elektrinou)

aaaagraf_spotreba_energie.gif


Pri uplatnení zásad efektívneho hospodárenia (pri priemernej cene tepla 480 Sk/GJ vrátane DPH v roku 2005 a elektriny 4,35 Sk/kWh) možno za rok usporiť veľké množstvo energie a usporiť nemalé finančné prostriedky.

Prehľadne sú úspory uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Priemerná ročná spotreba (GJ) Potenciál úspor (%) Ušetrená energia Ušetrené palivo Ročná úspora
[GJ] (%) [GJ] Hnedé uhlie Zemný plyn SK
Vykurovanie 39 15-30 6-12 400-800 197-394 2880-5760
Ohrev vody 21 15-30 3-6 200-400 98-196 1440-2880
El.energia 15 5-15 1-2 134-200 66-98 1070-2140
Spolu 75 13-27 10-20 734-1400 361-688 5390-10780

* úspory boli kalkulované pri priemernej cene tepelnej energie 480 Sk/GJ

Základným predpokladom pre zníženie spotreby energie je priebežné sledovanie a meranie jej spotreby. Po prijatí opatrení na zníženie spotreby energie, akými sú napríklad energeticky úsporné osvetlenie a elektrospotrebiče, utesnenie okien a dverí, využívanie kvalitných stavebných materiálov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie atď, je možnosť sledovať vplyv týchto úsporných opatrení na zníženie spotreby a zároveň máme možnosť vypočítať naše náklady na energiu.

Ceny palív

Z porovnania cien dostupných palív vhodných na vykurovanie - drevného odpadu, palivového dreva, uhlia, brikiet, peliet, zemného plynu, ľahkého vykurovacieho oleja či plynu vychádza najlepšie drevný odpad vo forme štiepok a kusové palivové drevo. Pri zamýšľaní sa nad otázkou čím vykurovať by však nemala byť otázka ceny paliva na prvom mieste. Je dôležité uvedomiť si, že zariadenia na spaľovanie drevného odpadu (štiepok) sa vyplácajú len od určitých výkonov a zväčša nie sú vhodné na vykurovanie rodinných domov. Vykurovanie kusovým drevom je síce lacné, ale oproti peletám či zemnému plynu nedosahuje uspokojivý užívateľský komfort. Naopak, vykurovanie elektrinou či zemným plynom je síce nákladné, ale veľmi pohodlné.

Vlhkos? Výhrevnos? [MJ/kg] Cena za mernú jednotku
kôra 50 % 8 250 [Sk/tona]
piliny 50 % 8 650 [Sk/tona]
štiepka 50 % 8 900 [Sk/tona]
palivové drevo 20 % 14-15 1 800 [Sk/tona]
hnedé uhlie 12 % 17 2 900 [Sk/tona]
pelety 8-12 % 17-19 3 500 [Sk/tona]
brikety 8-12 % 17- 19 3 200 [Sk/tona]
slama (balíky) 20 % 14 550 [Sk/tona]
zemný plyn - 46,35 10,38 [Sk/m3]

Približné porovnanie nákladov na palivo

aaaagraf_cenapaliv.gif

V rôznych miestach Slovenska sa ceny dreva, energetickej štiepky a uhlia môžu líšiť v porovnaní s nami uvedenými, avšak rozdiely by nemali byť veľké. V súčasnosti je najlacnejšie teplo získané z drevného odpadu, energetickej štiepky, kusového dreva a naopak najdrahšie teplo je z elektriny a propán - butánu.

Zemný plyn
V súčasnosti je plynofikovaných 57% miest a obcí Slovenska. Možno sa to bude zdať niekomu málo, ale v týchto mestách, či dedinách žije 90% všetkých obyvateľov. Kúriť plynom bolo kedysi "snom všetkých starostov". Jeho jednoznačnou výhodou je pohodlná obsluha a žiaden odpad zo spaľovania, ktorý by sa hromadil niekde za domom.

Cena ropy na svetových trhoch, od ktorej sa odvíja cena zemného plynu, neustále rastie a nikto neočakáva, že sa to v budúcnosti zmení. Navyše na neustály rast cien má Slovensko len minimálny vplyv, nakoľko tieto sa odvíjajú od celkovej svetovej politickej stability a možností ťažby, ktoré sú momentálne maximálne využívané a zásoby ropy a zemného plynu sa pomaly ale isto míňajú.

Propán - bután
Propán a propán bután sú plyny, ktoré sú dovážané nákladnými autami do cisterien zabudovaných v objektoch alebo v ich blízkosti. Toto palivo zatiaľ vychádza pomerne draho. Okrem vysokej ceny existujú aj ďalšie nevýhody týchto plynov. Fakt, že sú ťažšie ako vzduch spôsobuje, že pokiaľ je kotol umiestnený v suteréne, môže dôjsť pri úniku plynu k jeho hromadeniu. Odstránenie je zložité. Podľa toho musia byť upravené aj rozvody elektriny (úprava pre výbušné prostredie). Ďalšou negatívnou vlastnosťou tohto skvapalneného plynu je, že sa pri silných mrazoch niekedy nestačí v nádrži dostatočne odparovať zo skvapalneného stavu, čo spôsobuje pokles tlakov v sústave a vedie ku zníženiu účinnosti a výkonu kotla.

Uhlie
Uhlie, prípadne koks sú klasickým palivom používaným na vykurovanie rodinných domov. V súčasnosti je už možné vymeniť technologicky zastaralé spaľovacie kotly za splyňovacie, ktoré majú vyššiu účinnosť a sú lepšie regulovateľné. Bohužiaľ, sú aj drahšie a nevyrábajú sa pre malé výkony. Z pohľadu súčasných trendov vo vykurovaní nie je uhlie už dávno moderným a efektívnym nosičom energie, ktorý navyše vo väčšine prípadov nespĺňa stále náročnejšie normy ochrany ovzdušia.

Biomasa
Biomasa je v podstate zakonzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu. Slnečná energia absorbovaná v biomase môže byť premenená na užitočnú formu energie - teplo, elektrinu alebo pohonné hmoty pre motorové vozidlá, viacerými spôsobmi napr. spaľovaním, fermentáciou, splyňovaním. Na vykurovanie sa biomasa najčastejšie používa vo forme palivového dreva a slamy, ktoré pozná ľudstvo už od nepamäti. Modernejšou formou sú pelety a brikety, ktoré umožňujú automatické dávkovanie paliva a reguláciu čím značne zvyšujú komfort a zjednodušujú prevádzku. V súčasnosti sa tešia najväčšej obľube splyňovacie kotly na tuhé palivo.

Drevná biomasa
Tento druh paliva sa nachádza u nás v mnohých oblastiach v dostatočnom množstve, keďže 42% nášho územia pokrývajú lesy.

Kusové drevo.
V podhorských oblastiach a na väčšine nášho vidieka je to okrem plynu najdostupnejšie palivo (veľká časť územia je plynofikovaná). Určitým problémom je, že kotly na kusové drevo sa prakticky nedajú automatizovať a preto sa používajú maximálne do výkonu 250 kW. Vyžadujú si ručné prikladanie a čistenie, čo ale nie je problém v budovách , kde je pracovník určený na prevádzku a údržbu.

Energetická štiepka.
Je to palivo, v ktorom sa spájajú tri významné výhody :
- možno z neho vyrobiť lacné teplo. Pri súčasnej cenovej úrovni prakticky najlacnejšie.
- kotly na štiepku sa dajú plne automatizovať. Komfort prevádzky takýchto kotlov je porovnateľný s prevádzkou plynových kotlov.
- skladovanie štiepky si nevyžaduje žiadne osobitné nároky. Stačí otvorený prístrešok s dobrým prúdením vzduchu kde sa štiepka dosušuje.

Drevené brikety.
Je to suché a kvalitné palivo s relatívne vysokou výhrevnosťou. Pokiaľ sú brikety menšie, dajú sa dopravovať závitovkovými dopravníkmi a sú použiteľné aj v automatických systémoch . Ak sa jedná o väčší rozmer (rozmery sú rádovo v cm) sú brikety vhodné len do systémov s ručným prikladaním.

Drevené pelety.
Je to palivo vyrábané pre automatické kotly s vlastnosťami veľmi podobnými vlastnostiam brikiet. Jediný podstatný rozdiel je vo veľkosti (rozmery sú rádovo v mm).

Elektrická energia
Elektrina patrí medzi ušľachtilé energie a mala by byť využívaná predovšetkým na iné účely ako na vykurovanie. Ide o pomerne drahú a všestranne využívanú energiu. Napriek tomu má jej využitie na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody svoje opodstatnenie predovšetkým tam, kde nie je iná možnosť. Jej veľkou výhodou najlepšia regulácia elektrického kúrenia, ako aj možnosť pomerne jednoduchej dopravy. Pri premene na teplo nevznikajú žiadne spaliny, takže nie je potrebný komín. Navyše elektrina nevyžaduje žiadny skladovací priestor. Investičné náklady sú pomerne nízke.

Tepelné čerpadlo
pracuje na presne opačnom princípe ako chladnička. Poháňa ho kompresor. Odoberá teplo z okolitého prostredia (môže to byť vzduch, podzemná voda, ale aj pôda, či odpadové teplo) a odovzdáva ho do iného prostredia. V rodinných domoch ho môžeme využívať napr. na vykurovanie, či ohrev teplej úžitkovej vody.

Ľahký vykurovací olej
Toto palivo je pre svoju cenu u nás v súčasnej dobe používané veľmi málo, dá sa však predpokladať jeho postupný návrat, súdiac podľa cien energie v susednom Rakúsku. Jeho použitie však komplikujú jeho negatívne dopady na životné prostredie v nespálenom stave, a preto je nutné mimo nádrže na palivo zabudovať aj havarijné záchytné nádrže, ktoré pri poruche vlastnej nádrže zabránia prípadnému úniku ropných produktov.

Extraľahký vykurovací olej
Je to nový druh nízkosírneho oleja s obsahom síry do 0,1%, ktorý sa vyrába v slovenských rafinériách podľa prevzatých západoeurópskych noriem. Je určený na spaľovanie v kotloch pre výrobu tepla. Ide o ekologické palivo, čo znamená, že spĺňa požiadavky zákona o ovzduší. Exhaláty pri spaľovaní oleja sú zrovnateľné so zemným plynom a propánom.

„Úspory energie – bezplatné energetické poradenstvo“

Máte záujem o dalšie informácie týkajúce sa úspory energií? Neváhajte a navštívte energetického poradcu v svojom krajskom meste v pobockách Wüstenrot stavebnej sporitelne v pondelok a stredu od 14:00 do 18:00. Skúsený energetický poradca poradí domácnostiam, bytovým družstvám, spolocenstvám vlastníkov bytov a širokej verejnosti v oblasti spotreby vody, zateplenia, vykurovania, výberu elektrospotrebičov a akýmikolvek problémami súvisiacimi so spotrebou energií.

Nezabudnite sa objednat na tel.c.: 02/593 000 91 alebo 0902 601 535.
Viac informácií nájdete na: www.usporyenergie.sk, www.e-filip.sk