Odporúčané hrúbky izolácie minerálnou vlnou NOBASIL

Konštrukcia Druh stavby Normový tepelný odpor R = m2K/W  Odporučená hrúbka izolácie NOBASIL v mm Odporučené typy výrobkov NOBASIL
Šikmá strecha
novostavba 5 200 MPN, MPE, MPS
rekonštrukcia 3 120
Obvodová stena
novostavba 3 120 fasáda roštová: FRN, FRE, FRK
rekonštrukcia 2 80 fasáda kontaktná: FKD, FKL
Plochá stena
novostavba 5 200 SPU, SPN, SPE, SPS, SAE
rekonštrukcia 3 120 SAS,SKE, SKS
Podlaha na teréne
novostavba 1,5 - 2,3 60 - 100 plávajúca: PTN, PTE, PTS, PVT
rekonštrukcia 1,0 - 1,5 40 - 60 roštová: MPN, MPE
Podlaha nad nevykurovaným priestorom
novostavba 0,4 - 2,0 < 80 plávajúca: PTN, PTE, PTS, PVT
rekonštrukcia 0,1 - 1,0 < 40 roštová: MPN, MPE
Strop pod nevykurovaným priestorom
novostavba 4,5 180 nepochôdzne: MPN
rekonštrukcia 2,7 110 pochôdzne: MPN, MPE
Stena oddeľujúca priestory s rôznou teplotou
novostavba 0,4 -2,0 < 80 MPE, MPS, ADN
rekonštrukcia 0,1 - 1,0 < 40
Podlaha oddeľujúca priestory s rôznou teplotou
novostavba rieši sa len ako 30 plávajúca: PTN, PTE, PTS, PVT
rekonštrukcia akustická izolácia 30 roštová: MPN, MPE

Poznámka: Odporúčané hrúbky izolácie pre normový tepelný odpor sú navrhnuté bez závislosti vplyvu súvisiacich konštrukcií.

R – tepelný odpor je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Je priamo závislý od hrúbky konštrukcie a ?. Pri dosahovaní čo najväčšej hodnoty R je cieľom, aby hrúbka konštrukcie bola čo najväčšia a hodnota ? pri jednotlivých materiáloch konštrukcie najnižšia. Tepelný odpor R vyjadruje odpor 1 m2 konštrukcie prestupu tepelnej energie pri rozdiele teplôt 1 K. Pri viacvrstvových konštrukciách sa jednotlivé tepelné odpory sčítavajú. Tepelný odpor stavebnej konštrukcie sa vypočítava ako priemerná hodnota z jednotlivých tepelných odporov častí stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ? vyjadruje vlastnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota energie vo W, ktorá prejde materiálom hrúbky 1 m pri rozdiele teplôt medzi povrchmi materiálu 1 K.

Základný vzťah pre výpočet tepelného odporu:
R = d / ? (m2.K.W-1 )
d – hrúbka materiálu (m)
? - súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu (W.m-1.K-1)
U = 1/ RD