Legislatíva

  • stavebnictvo
  • stavebné sporenie
  • štátny fond rozvoja bývania
  • byty a bytové domy
  • energetika

Stavebníctvo

Zákon č. 608/2003 Z.z. - Stavebný zákon,

Vyhláška 532/2002 z 8.7.2002 Ministerstva Životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vyhláška 435/2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Vyhláška 94/2004 Ministerstva vnútra SR z 12. februára 2004,ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhláška 95/2005 Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov

Stavebné sporenie

Zákon č.310/1992 Zb. SNR o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

Štátny fond rozvoja bývania

Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania,

Zákon č. 536/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

Nariadenie vlády SR č. 637/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania,

Vyhláška MVRR SR 161/2004 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,

Vyhláška MVRR SR č. 663/2004 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,

Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - fyzická osoba,

Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - právnická osoba,

Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - právnická osoba - obec,

Zoznam príloh potrebných pre Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - fyzická osoba,

Zoznam príloh potrebných pre Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - právnická osoba,

Byty a bytové domy

Vyhláška 630/2005 URSO, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla (.pdf, 72 kB)

Právne vzťahy účastníkov pri užívaní bytov v bytových domoch,

Metodická príručka pre vlastníkov bytov v bytovom dome.

Energetika

Zákon 656/2004 z 26. októbra 2004 o energetike,

Zákon 657/2004 z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike,

Zákon 658/2004 o regulacii v sietovych odvetviach,

Vyhláška 630/2005 URSO, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla (.pdf, 72 kB)

VÝNOS URSO z 22.6.2005 č. 1/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny (.pdf, 811KB)

VÝNOS URSO z 30.6.2005 č. 2/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny (.pdf, 588KB)

VÝNOS URSO z 30.6.2005 č. 3/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny. (.pdf, 331KB )

VÝNOS URSO z 30.6.2005 č. 4/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny. (.pdf, 421KB)

Vyhláška ÚRSO z 13.7.2005 č. 328/2005, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov.(.pdf, 98KB)

Smernica č.2002/91/ES z 16.12.2002 Európskeho parlamentu a rady o energetickej hospodárnosti budov,

Smernica č. 5/2004-9 z 31.8.2004 Ministerstva životného prostredia SR o poskytovaní dotácií z Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení,

Nariadenie 755/2004 z 15.12.2004 Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd,

Vyhláška 410/2003 z 19.9.2003 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emiesných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

Kompletné informácie o zákonoch súvisiacich so stavebníctvom nájdete v médiách Ministerstva výstavby a regionálneho roznoja
Spoločnosť ECBA, s.r.o. neručí za správnosť uvedených informácií. Všetky informácie tu uvedené sú čerpané z verejných zdrojov.