Konkrétny prípad zateplenia bytového domu T06 B v Košiciach

Konkrétny prípad zateplenia bytového domu T06 B v Košiciach

Bytový dom vežového typu s 13 nadzemnými podlažiami a suterénom, zapusteným z 2/3 pod úroveň terénu. Samotnej obnove predchádzal podrobný prieskum stavebných konštrukcií s popisom ich nedostatkov a následnou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovala projekčno-inžinierska kancelária stavebnej fyziky budov (Ing. Jaroslava Vargu, CSc.)

Popis stavebných konštrukcií

Bytový dom T06 B je zložený zo železobetónových nosných stien hrúbky 140 mm. Obvodový plášť je tvorený z trosko-pemzových betónových celostenných dielcov hrúbky 320 mm. Výpočtová hodnota tepelného odporu pôvodnej obvodovej steny bola R=0,474 m2K/W a súčiniteľ prestupu tepla bol k=1,558 W/m2K.

Strešná konštrukcia bytového domu bola dvojplášťová a jej výpočtové hodnoty tepelného odporu boli R=1,19 m2K/W a súčiniteľ prestupu tepla k= 1,102 W/m2K.

Transparentné konštrukcie (okná a balkónové dvere) sú zdvojené.

Nedostatky prejavujúce sa vznikom pliesní v kútoch pri podlahe a strope prevažne u bytov orientovaných na severnú, náveternú stranu prezradzovali nevyhovujúci stav tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií.

Na zateplenie domu sa použil kontaktný systém na báze penového fasádneho polystyrénu hrúbky 70 mm, do výšky 22,5 m nad terénom. Od tejto výšky bol použitý nehorľavý tepelný izolant na báze minerálnej vlny, až po oplechovanie atiky. Zateplením sa dosiahla výpočtová hodnota tepelného odporu R= 2,049 m2K/W a súčiniteľ prestupu tepla k=0,451 W/m2K. Zo strany nevykurovaného suterénu boli namontované kombinované tepelno-izolačné dosky na báze krupinitu (10 mm) a penového polystyrénu (40 mm) s povrchovou interiérovou omietkou.

Z energetického hľadiska bolo dosiahnuté zníženie spotreby tepla na vykurovanie hydraulickým vyregulovaním vykurovacieho systému čiastočne pomocou termostatických ventilov s termoregulačnými hlavicami.

Zateplenie bytového domu zabezpečilo:

• zvýšenie tepelného odporu obvodových stien a stavebných konštrukcií,

• zvýšilo povrchovú teplotu vnútorných stien,

• zvýšilo akumulačné vlastnosti stien,

• pomohlo zvýšiť odolnosť objektu proti poveternostným vplyvom (dážď, vlhkosť, sneh, mráz, slnečné žiarenie) a

• vhodne navrhnutý zatepľovací systém zároveň vylepšil estetický vzhľad objektu.

Súčasťou zateplenia bytového domu bolo meranie spotreby energie na vykurovanie v nezateplených bytových domoch rovnakého typu v tej istej oblasti. Pre porovnanie uvádzame namerané spotreby energie. Priemerná spotreba energie v nezateplených bytových domoch bola 1834 GJ na bytový dom počas vykurovacej sezóny september 2000 - máj 2001. Spotreba energie v zateplenom bytovom dome bola 1352 GJ. Zateplením bytového domu bola dosiahnutá dosiahla 26% úspora spotreby energie, čo pri max. cene za dodané teplo 540,- Sk/GJ predstavuje úsporu 260 280,- Sk / za vykurovaciu sezónu (2004/2005).

Bytový dom            Spotreba

IX.2003-V.2004    Úspora

zateplený    1352 GJ           482 GJ

priemer nezateplený            1834 GJ           260 280 Sk