Energeticky pasívny dom

Čo je energeticky pasívny dom

Energetický pasívny dom zvyšuje kvalitu obytného prostredia pri minimalizácii spotreby energie. Vďaka teplým povrchom stien a okien a neustálemu prívodu čerstvého vzduchu máte v dome veľmi príjemný pocit  a  minimálne náklady na prevádzku.

artur_pasivnydom.jpg

Výnimočnosť takéhoto domu tkvie v detailoch

  • trojité zasklenie s dobre izolovanými rámami
  • výborná tepelná izolácia
  • minimalizácia tepelných mostov v konštrukciách
  • vzduchotesnosť budovy
  • kontrolované vetranie so spätným získavaním tepla 

Budova pre budúcnosť:

Energeticky pasívny dom sa navonok nijako nelíši od bežných domov. Je zdokonalením nízkoenergetického domu. V záujme vysokej kvality obytného prostredia kladie vyššie nároky nielen na projekčnú prípravu -- najmä starostlivé vypracovanie konštrukčných detailov s minimalizáciou tepelných mostov a netesností, ale aj na dôslednú odbornú realizáciu bez akýchkoľvek odchýlok od projektovej dokumentácie.  

Pretože sa  teplo potrebné na vykurovanie v takomto dome získava pasívne (zo slnečného žiarenia dopadajúceho cez okná, z tepla vyžarovaného ľuďmi a domácimi spotrebičmi a z odvádzaného vzduchu), nazývame ho pasívnym. Na nevyhnutný prívod čerstvého vzduchu má v sebe zabudovaný systém núteného vetrania, ktorý vďaka rekuperátoru dokáže znížiť straty tepla vetraním takmer na nulu a zároveň regulovať množstvo  privádzaného vzduchu podľa potreby. Okrem najchladnejších dní v roku pasívne zisky celkom pokryjú malé tepelné straty, v mrazivých dňoch stačí priviesť chýbajúce množstvo tepla prihriaty čerstvý vzduch. Pre porovnanie: na vykúrenie izby s plochou 20 m˛ počas studených oblačných dní stačí tepelný príkon 200 wattov, to znamená, že by takúto izbu vykúrili dve 100W žiarovky!    

Budova v číslach:

Potreba tepla pre existujúce objekty sa pohybuje v rozpätí 200 - 300 kWh/m2  za rok. Nové domy, zrealizované podľa  súčasne platných noriem, majú spotrebu okolo 150 kWh/m2 za rok. Pasívne domy dosahujú naproti tomu mernú spotrebu tepla 15 kWh/m2.

To zároveň znamená, že takýto dom nepotrebuje konvenčnú vykurovaciu sústavu - napr. plynový kotol s radiátormi alebo s podlahovým vykurovaním. Hodnotu 15 kWh/m2 za rok definoval Dr. Wolfgang Feist, tvorca konceptu energeticky pasívneho domu a zakladateľ Passivhaus Institut Darmstadt. Vychádzal pritom z limitovaného množstva tepla, ktoré dokáže vzduch do vnútorných priestorov priviesť. Našim cieľom je zaviesť rovnaké kritériá aj na Slovensku - preto za energeticky pasívne domy považujeme tie budovy, ktorých ročná spotreba energie na vykurovanie neprekračuje horeuvedenú hranicu.

 

iepd_logo.gif

iEPD - Inštitút pre energeticky pasívne domy je v zmysle zákona 83/1990 Zb. nepolitická, dobrovoľná, záujmová mimovládna organizácia. Jej cieľom je všestranne podporovať najmä výstavbu energeticky pasívnych domov, ale aj architektúru všestranne ohľaduplnú k prostrediu a udržateľný rozvoj v tvorbe životného prostredia. Združuje fyzické i právnické osoby, chráni ich záujmy a presadzuje ich požiadavky 

web: www.iepd.sk
e-mail: iepd@iepd.sk
tel: 02 - 642 866 49 

Inštitút pre energeticky pasívne domy
Hanulova 5/D
841 01 Bratislava

Informácie o spoločnosti na eFilipovi
Vyžiadanie ďalších informácií, podkladov