Závery expertných rokovaní k cenám elektriny pre domácnosti na rok 2007

Na základe výzvy ministra hospodárstva SR sa zástupcovia Západoslovenskej energetiky, a.s., (ZSE) spolu s ďalšími distribučnými spoločnosťami a Slovenskými elektrárňami, a.s., zúčastnili série expertných rokovaní, ktoré sa týkali vývoja cien elektriny pre domácnosti na rok 2007. Návrhy distribučných podnikov sa sústredili na citeľné zníženie cien elektriny v rozsahu 20 až 50 % z celkových nákladov na elektrinu najmä pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Oficiálne stanovisko vlády k predloženým návrhom zatiaľ nebolo vydané.

Parametre a rámec rokovaní stanovili zástupcovia ministerstiev hospodárstva a financií s cieľom zmierniť sociálne dopady z rastúcich cien energií a podporiť pri tom energetickú efektívnosť v krajine. Dôležitým kritériom bolo tiež dodržanie záväzkov na prijatie eura v roku 2009, najmä z hľadiska udržania výšky inflácie a zachovania súčasného regulačného rámca, ktorý oblasť energetiky spravuje.

ZSE ponúka v rámci svojho návrhu štyri opatrenia:

  • 1. obmedziť nárast ceny za distribúciu elektriny v roku 2007 na úroveň jadrovej inflácie (cca 1,7%). K tomuto kroku vyzvalo aj ostatných účastníkov hodnotového reťazca na trhu s elektrinou (výroba, prenos, distribúcia).
  • 2. vytvoriť Sociálny fond na elimináciu dopadov cien elektriny, ktorý by sa adresne zameral na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Fond by poskytoval príspevky pre domácnosti, ktoré sú príjemcami dávky sociálnej podpory, prípadne ďalších nízkopríjmových skupín definovaných štátom. Podľa nášho odhadu by sa platba z fondu týkala približne 150 000 až 300 000 domácností v SR. Príspevok by bol stanovený vo výške 20 - 50 % z nákladov na spotrebu elektriny pre uvedené domácnosti až do výšky 800 kWh spotreby za rok, čo zodpovedá potrebám bežnej domácnosti - svetlo, chladnička, televízor, bežné účely. Fond by bol zriadený zo zákona a spravovaný štátom. Zdroje na vytvorenie fondu by poskytli všetci držitelia licencií na výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vo výške 3 - 4 % z ich čistého zisku. Predpokladaný objem príspevkov od ZSE by tvoril cca 120 mil Sk za rok.
  • 3. vytvoriť Fond na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Fond by bol tiež zriadený zo zákona a prispieval by nízkopríjmovým odberateľom v kategórii domácnosti na nákup energeticky efektívnych zariadení, ako napr. energeticky účinné žiarovky, prestavbu vyhrievacích zariadení, zatepľovanie, inštaláciu ističov a účinných meracích zariadení. Odvody do fondu by boli stanovené ako určité percento z pripojovacích poplatkov na VN a NN úrovni od všetkých držiteľov licencie na prenos a distribúciu elektriny.
  • 4. opatrenie sa týka likvidity trhu s elektrinou. Distribučné spoločnosti nevedia ovplyvniť nákupnú cenu elektriny, ktorú stanovuje dominantný výrobca (Slovenské elektrárne, a.s.) a ktorá tvorí spolu s podpornými službami dodávanými výrobcom okolo 55 % výslednej ceny. Ak teda existuje úprimný záujem štátu na riešení sociálnych dopadov zvyšovania cien energií, musí sa na hľadaní východiska podieľať celý hodnotový reťazec vrátane dominantného výrobcu, ktorý je v súčasnosti mimo dosahu regulácie cien za komoditu (elektrina). Tlak štátu na riešenie otázky ceny elektriny musí byť preto voči všetkým účastníkom energetického reťazca proporčný a nesústreďovať sa len na niektoré vybrané subjekty.

Sme presvedčení, že súčasný stav energetického sektoru ani v prípade zníženia výrobných kapacít (ukončenie výroby na reaktore V1 JE Jaslovské Bohunice) neposúva Slovensko do stavu energetického ohrozenia alebo krízy. Z dlhodobého hľadiska bude samozrejme potrebné riešiť otázku likvidity na trhu s elektrickou energiou a dominantné postavenie SE, a.s. Ponúkané riešenia spočívajú na výstavbe cezhraničných prenosových a distribučných kapacít, výstavbe výrobných zdrojov všetkými účastníkmi trhu v SR, posilnení konkurencie na trhu s podpornými službami a vytvorení rovnakých podmienok pre všetkých držiteľov licencie na distribúciu elektriny v oblasti cenovej regulácie a unbundlingu.

Západoslovenská energetika, a. s., je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už 80 rokov. Jej poslaním je predaj a distribúcia elektrickej energie a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných služieb pre všetky kategórie zákazníkov – od domácností, cez drobných podnikateľov až po strategické podniky slovenského hospodárstva. V roku 2002 sa ZSE, a.s., stala súčasťou najväčšej európskej energetickej skupiny E.ON.