Spoločnosť Xella Slovensko vyhlasuje 12. ročník študentskej architektonickej súťaže

Architektonická súťaž pre vysokoškolských študentov je tradičnou aktivitou spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o. V školskom roku 2006/2007 vyhlasuje už jej 12. ročník, pričom ide o 4. medzinárodný ročník. Súťaž je určená študentom architektúry a pozemného staviteľstva na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách v Slovenskej a Českej republike, ktorí nevlastnia diplom v žiadnom z uvedených odborov. Zámerom spoločnosti Xella je prostredníctvom súťaže podporiť samostatnú tvorivú činnosť a rozšíriť vedomosti študentov o stavebnom systéme YTONG a jeho využití v praxi. Víťazi súťaže, ktorých vyberie odborná porota, budú odmenení finančnými cenami a vecnými darmi.

Zadanie súťaže

Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, úlohou súťažiacich je pripraviť architektonický návrh presne podľa stanoveného zadania. V tomto ročníku je základnou úlohou súťažiacich urbanistické a architektonické vyriešenie areálu pivovarských záhrad pivovaru Eggenberg v Českom Krumlove, vrátane novej zástavby, oživenie priestoru ľavého brehu Náplavky, prepojenie významných verejných plôch zelene v centre mesta a nové pešie premostenie Vltavy.

Téma tohtoročnej súťaže:

"Záhrady pivovaru Eggenberg v Českom Krumlove, zakomponovanie novej výstavby do historickej časti mestskej pamiatkovej rezervácie."

MOTTO: "Urbanistické a funkčné ragulatívy stanovené územnou plánovacou dokumentáciou nemusia vždy zaručit ideálne fungovanie územného celku alebo jeho časti."

Základné podmienky súťaže

Uzávierka súťaže je 7. februára 2007 o 16.00 hod. - do tohto termínu musia súťažiaci odovzdať súťažné práce presne spĺňajúce formulované formálne kritériá. Všetky práce posúdi medzinárodná odborná porota v zložení: z Českej republiky - Pavel Jiroudek, Eva Jiřičná, Pavel Koubek, Jaromír Veselák, Vlado Milunič a zo Slovenskej republiky - Ivan Kubík, Emil Makara, Peter Moravčík, Ľubomír Závodný (náhradníkmi v porote budú Josef Pleskot z Českej republiky a Dragan Savićević zo Srbska).

Jednotlivé práce budú posudzované z hľadiska urbanistického riešenia zvolenej lokality v kontexte celého územia, vzťahu k prostrediu a existujúcej zástavbe, architektonického riešenia, dispozičného a funkčného riešenia jednotlivých objektov. Verejné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr 90 dní po jej uzávierke.

Ďalšie informácie napríklad v podobe územného plánu mesta je možné zatiaľ nájsť na webových stránkach: www.ckrumlov.cz, www.me.ckrumlov.cz, www.ytong.cz

Ďalšie informácie na:

http://www.xella.sk/html/slk/sk/5898.php?area_code=10