Projekt OZEPEZ – Obnoviteľné zdroje energie primárne zdroje energie

Projekt súvisiaci s vypracovaním podkladov pre Energetickú politiku SR.

Prvá časť projektu bola venovaná zhromaždeniu údajov potrebných k vytvoreniu štúdie OZEPEZ. Vrámci výskumu bolo navštívených niekoľko relevantných inštitúcií a zorganizované stretnutia s expertmi – boli oslovení hlavní aktéri trhu (napr. Energo Controls, s.r.o.), takisto ako aj predstavitelia verejného sektoru (MoE, MoEn, regionálne agentúry, samospráva) – čo malo zabezpečiť nezávislosť a objektívnosť zhromaždených údajov.

Hlavná pozornosť bola venovaná miestnym podnikom (bottom-up) a podnikateľom, ktorí vytvárajú dopyt po energii a sú závislí bezpečnosti jej dodávky. Z jednaní s týmito subjektmi vyplynulo, že ak by stratégie trvalo udržateľného rozvoja podporovali znižovanie energecickej spotreby a využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov (pri dobrej ekonomike prevádzky) situácia a struktúra využívaných primárnych zdroj by sa mohla markantne zmeniť. Takisto bolo zorganizovaných niekoľko lobistických stretnutí na úrovni Slovenska, Rakúska a EU, ktoré mali za úlohu zabezpečiť dostatočný a bezpečný tok informácií najmä o budúcich politických víziách na štátnej a európskej úrovni.

Pracovníci Energetického centra Bratislava boli zapojení vo viacerých jednaniach a pracovných stretnutiach expertov smerovaných najmä k posúdeniu súčasných trendov a rizík na úrovni EÚ a nadviazaniu kontaktov s prichádzajúcimi investormi v oblasti energetiky (elektrina, vykurovanie, odpady) ktoré by mali vytvoriť čo najlepšiu východiskovú pozíciu pre ich ovplyvňovanie pri budovaní ich budúceho investičného portfólia.

Na základe zhromaždených údajov bola vytvorená báza pre spustenie projektovej webstránky, ktorá má ambíciu prepojiť všetky získané informácie na jednom mieste. Prostredníctvom siete poradcov Bezplatného energetického poradenstva v ôsmich krajských mestách, bola spustená presne cielená informačná a vzdelávacia kampaň určená pre širokú verejnosť s cieľom zmeniť nákupné zvyklosti a správanie sa konečných spotrebiteľov energií.

V prvej polovici roku 2006 uzrela svetlo sveta odborná štúdia a napriek len marginálnemu vplyvu Energetického centra a ostatných mimovládnych organizácií na Slovensku na „Energetickú politiku Slovenska do roku 2010“, ktorá bola schválená Vládou SR 11. januára 2006, bola štúdia kladne prijatá a hodnotená reprezentantmi Generálneho riaditeľstva Energetiky a Dopravy Európskej komisie, ako aj Medzinárodnej Energetickej agentúry a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).

Energetické centrum Bratislava otvorilo niekoľko jednaní o incentívach v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti. EBRD sa rozhodla vyčleniť 15 miliónov Eur z Fondu pre podporu likvidácie jadrovej elektrárne v Bohuniciach (BIDSF) na podporu obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti. Táto suma obsahuje balíky určené pre technickú asistenciu a podporu pri príprave špecifických energetických projektov, pre marketing, monitoring a tvorbu štruktúry incentív.  EBRD poskytne platby, ktoré vykryjú špecifické administratívne náklady spolupracujúcich bank, ktoré sa odrazia v zvýhodnených úveroch pre žiadateľov z oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. 4 až 6 slovenských bánk sa zaviazalo vyhradiť 600 miliónov Eur na úvery podporujúce udržateľné energetické projekty. Výsledky vyššie popisovaného projektu sa využijú pri príprave štúdie trhového dopytu (Energetické centrum Bratislava je jedným zo skupiny subjektov pracujúcich na tejto štúdii), ktorá by mala kvantifikovať veľkosť trhu a potrebnú štruktúru týchto incentívnych balíkov, ako aj úverov.

Energetické centrum Bratislava sa taktiež účastní súťaže o získanie prostriedkov pre manažment a technickú asistenciu pri príprave špecifických energetických projektov. Keďže medzi subjekty účastniace sa tohto tendru patria aj štátne organizácie a agentúry – ktoré nemusia byť transparentné v zmysle, že štát ako celok preferuje masívne využívanie jadrovej energie, je nevyhnutné, aby sa víťazom takéhoto tendru stala nezávislá organizácia, ktorá zabezpečí jasné a zmysluplné využitie zdrojov fondu.

 

The first part of the project was devoted to data gathering necessary for development of the study. Different institutions were visited and number of experts was discussed in order to gain wide spectral information necessary for the objectiveness and sustainability of the study. Market actors were asked to provide their inputs and opinions (Energo Controls Ltd.), as well as public sector representatives (MoE, MoEn, regional authorities, municipalities) and local actors. Special emphasis has been given to local actors (bottom-up) and industry as their demand is creating needs for energy supply and security. If the sustainable energy strategy will prioritize the decreasing of consumption and utilization of locally usable renewables with good economy, the situation and share of PES could change significantly. As well, number of lobbying meetings was held in Slovakia, Austria and EC, to secure the info flows and explain their visions. ECB staff participated at various expert events and meetings in order to gain latest information on EU trends and failures. Special focus was given to start-up the relationship with investors coming into energy sector (electricity, heat, waste) in order to gain better influential position via focused consulting services provision. The platform for project website is almost done, integrating all information inputs gained. The awareness rising activities were started in line with the project proposal with special emphasis to households in all 8 Slovak regions through the established Energy Advisory Network of the ECB (this project was previously supported by EKOPOLIS Foundation), providing targeted information and education to wide public in order to change the investment habits of advised people and increase their capacity.

The expert study was developed in the first half of 2006. Despite only marginal inputs of Energy Centre Bratislava as well remarks of other Slovak NGOs have been incorporated into the latest version of „Energy Strategy and Policy of the Slovak republic up to the year 2010“ that was approved by the government of Slovakia on January 11, 2006, the outcomes of the study found positive response among the representatives of Directorate-General Energy and Transport of EC, International Energy Agency and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

They opened to negotiations with ECB with relation to incentives in the fields of renewable energy sources and energy efficiency. EBRD has decided to set aside the amount of € 15 million from the BIDSF (Bohunice International Decommissioning Support Fund) for support of RES and energy efficiency. This amount includes technical assistance package for support in preparing specific projects, marketing and monitoring, incentive structure providing an administration fee to participating banks to ensure their participation and rebates to sub borrowers. Four to six Slovak participating banks (PB) will make loans (up to € 600 million) with aim to support sustainable energy projects. The relevant outputs from study done within this project will be used in the preparation of Market demand study (ECB is one of the member s of group developing this study), which will quantify market size and final structuring of PB/SB incentive package and TC requirements. ECB is applying also for the management of technical assistance package for support in preparing specific projects. Since the competitors within the tenders are also some state organizations, agencies etc. which are not quite transparent, they are in favor of massive utilization of nuclear energy as well, there is absolutely necessary ECB would be winner of tender in order to ensure transparent, clear and meaningful use of funds