Obnoviteľné zdroje v Nemecku povinné

 Od 1.januára 2009 bude v Nemecku povinne každá nová obytná, či neobytná budova využívať obnoviteľné zdroje energie (OZE). Rozhodla o tom nemecká vláda, aby tak naplnila zámer zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe tepla zo súčasných cca 6,6 % na 14 % v r. 2020. Druhým ťažiskovým bodom nového zákona je zvýšenie finančných stimulov na 500 mil. EUR za rok na výrobu tepla z OZE pre roky 2009 až 2012.
           Spolkový prezident, kancelárka a minister životného prostredia 7. augusta 2008, podpísali dlho očakávaný zákon o podpore výroby tepla z OZE. Nemecko bolo aj doteraz svetovým lídrom v praktickom uplatňovaní stimulov na širšie využívanie OZE, čo zabezpečilo tejto krajine s veľkým náskokom prvé miesto v Európe, v ročne inštalovanej ploche termických slnečných kolektorov. Informoval o tom riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, nemecko-slovenskej firmy THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.
           Dodal, že nemecký trh je pre THERMO/SOLAR najdôležitejší lebo tam tradične umiestňuje cca polovicu produkcie a zaujíma na ňom popredné postavenia v rebríčkoch namontovaných slnečných kolektorov (cca 6.-8.miesto). Od nového zákona si žiarsky výrobca sľubuje ďalšie radikálne zvýšenie odbytu.
           ,,Očakávame, že toto rozhodnutie rozhýbe nemecký trh a spustí novú vlnu záujmu o slnečné kolektory. Historický prvé dotácie na obnoviteľné zdroje schválila vlani s účinnosťou od januára 2008 aj slovenská vláda, bohužiaľ ignoruje svoje vlastné rozhodnutia a záväzky voči EU a vytrvalo odmieta prakticky podporiť využívanie OZE pre obyvateľstvo. Na rozdiel od atómovej loby nemajú OZE v SR žiadneho vplyvného zástancu. Pritom práve nemecký príklad ukazuje, že je to reálna cesta urobiť niečo pre životné prostredie a zníženie energetickej závislosti“, vyhlásil M.Novák.

           Doplňujúce údaje o novom nemeckom zákone:
           Nový zákon by mal v Nemecku výrazne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe tepla, pritom štúdie a analýzy predpokladajú, že v roku 2050 by tento podiel mohol byť až 50 %-ný. Dlhodobá garancia výkupných cien elektrickej energie vyrobenej z OZE katapultovala Nemecko na prvé miesto na svete vo výrobe elektrického prúdu zo solárnych fotovoltaických panelov a veterných turbín a stala sa tak vzorom nielen pre ďalšie štáty EU ale i zvyšok sveta.
           Výroba tepla z OZE bola doteraz podporovaná investičnými stimulmi a zabezpečila Nemecku s veľkým náskokom prvé miesto v Európe v ročne inštalovanej ploche termických slnečných kolektorov. Najdôležitejšia zmena súčasne prijatého zákona spočíva v tom, že pre nové obytné i neobytné budovy sa povinne predpisuje minimálny podiel spotreby tepla, ktoré musí byť kryté z OZE nasledujúco:

 • min. 15 % termické slnečné kolektory
 • min. 50 % tuhá biomasa (napr. pelety), tekutá biomasa (napr. bioolej v spaľovacom kotli) alebo teplo okolia (tepelné čerpadlo)
 • min. 30 % bioplyn pri kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla

             Pri slnečných kolektoroch sa dá úloha splniť aj paušálne. Pri rodinných jedno a dvojdomoch namontovaním min. 0,04 m2 kolektora na jeden m2 úžitkovej plochy, pri väčších obytných domoch min. 0,03 m2 kolektorovej na jeden m2 úžitkovej plochy.
             Zákon predpisuje aj určité ekologické a technické požiadavky na zariadenia využívajúce OZE, napr. pri tepelných čerpadlách min. hodnotu vykurovacieho faktoru (t.j. pomeru medzi získanou a spotrebovanou energiou), čo garantuje ekologickú akceptáciu používaných technológií.
             Nový zákon zvýšil finančné stimuly na 500 mil. EUR za rok na výrobu tepla z OZE pre roky 2009 až 2012. Doteraz vo forme investičných dotácií natieklo do tohto sektora 827 mil. EUR, ktoré podmienili investície v celkovej výške 6,5 miliárd EUR.
             Viac ako polovička koncovej spotreby energie, ktorá sa v Nemecku spotrebuje, slúži na výrobu tepla, pričom zemný plyn a vykurovací olej sa podieľajú na nej takmer troma štvrtinami. Atómová energia sa nepodieľa na výrobe tepla, pretože slúži na výrobu elektrického prúdu.
             Zákon by mal pomôcť riešiť nasledujúce problémy:

 • zásoby ropy, zemného plynu a uhlia sú ohraničené. Energetická štúdia Spolkového ústavu pre geologické vedy a suroviny z novembra 2007 predpokladá, že v r. 2020 sa dosiahne maximum ťažby konvenčnej ropy. Vďaka rýchlo stúpajúcemu dopytu po fosílnych zdrojoch energie napr. v Číne a Indii, a ich stenčujúcim sa zásobám budú rýchlo rásť ich ceny do doby, keď už žiadne nebudú k dispozícii.
 • podstatná časť zásob ropy a zemného plynu sa nachádza v politicky nestabilných regiónoch sveta
 • ropa, plyn a uhlie prispievajú podstatným spôsobom ku klimatickým zmenám.

             Riešením týchto problémov je zvyšovanie energetickej efektívnosti (úspory) a širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú domáceho pôvodu. Znižovanie dovozov stále drahších fosílnych palív a ich náhrada za slnečné kolektory, domáce drevo a pod. vedie k využívaniu vlastných zdrojov a rozvoju vlastných technológií, čo sa odráža v raste hospodárstva a vo zvyšovaní počtu nových pracovných miest. V súčasnej dobe v celej oblasti obnoviteľných zdrojov energií (teplo, elektrický prúd, palivá) pracuje v Nemecku viac ako 235 000 ľudí a ich počet sa ďalej rýchlo zvyšuje. A to sa deje za situácie, keď automobilky a iné priemyselné odvetvia sa sťahujú z Nemecka do „lacnejších“ regiónov sveta.