Návrh energetickej politiky SR bol schválený

Vláda SR na svojej 159. schôdzi, 11. 01. 2006, prerokovala a schválila  Návrh energetickej politiky SR.

Cieľom energetickej politiky je vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie  dostatočného množstva energie, jej efektívne využívanie, bezpečnú a plynulú dodávku a maximalizáciu úspor na strane spotreby.

Energetická politika je strategický dokument, ktorý určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky v dlhodobom časovom výhľade. Energetická politika je súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky, keďže zabezpečenie maximálneho ekonomického rastu v  podmienkach trvalo udržateľného rozvoja je podmienené  spoľahlivosťou  dodávky energie pri optimálnych nákladoch a primeranej ochrane životného prostredia.

Predchádzajúcu energetickú politiku vzala vláda SR na vedomie 12. januára 2000 uznesením vlády SR č. 5/2000. Hospodársky vývoj, trendy v liberalizácii energetiky v Európe, vstup SR do Európskej únie a prijatie nových smerníc EÚ upravujúcich energetiku si vyžiadali vypracovanie novej energetickej politiky.

Energetická politika je východiskom pre ďalšie smerovanie rozvoja:

 • elektroenergetiky, 
 • tepelnej energetiky, 
 • plynárenstva, 
 • ťažby, spracovania a prepravy ropy, 
 • ťažby uhlia, 
 • využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Základným cieľom energetických politík členských krajín EÚ je zabezpečiť dostatočné množstvo zdrojov energie pri maximalizácii úspor energie na strane spotreby, zabezpečiť bezpečné a plynulé dodávky energie pri vyváženej štruktúre jej jednotlivých zložiek tak, aby v prípade výpadku jedného energetického zdroja mohol byť tento výpadok nahradený iným zdrojom.

Pre posilnenie energetickej sebestačnosti, členské krajiny EÚ kladú čoraz väčší dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Dlhodobým cieľom Slovenska je zvýšiť súčasný 6,7% podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie do roku 2020 na 12%. Najväčší rozmach dosahuje využívanie veternej energie a biomasy.

Obnoviteľné zdroje energie budú dôležitou zložkou štruktúry zdrojov energie, ale ich schopnosť nahradiť ostatné zdroje energie v najbližších rokoch je obmedzená.

Realizácia energetickej politiky v SR za posledné tri roky, v súlade so smerovaním energetickej politiky EU, znamenala  postupnú liberalizáciu trhu s energiou.

Cieľom liberalizácie trhu bolo vytvoriť konkurenčné prostredie aj pri existencii prirodzených monopolov a umožniť na jednej strane odberateľom elektriny a plynu voľbu dodávateľa a na druhej strane ponúknuť existenciu rovnocennej súťaže medzi jednotlivými dodávateľmi a  tiež  postupne vytvoriť prirodzený  tlak na zvyšovanie ekonomickej efektívnosti.

Liberalizácia energetického trhu vyžaduje systémové zmeny celého podnikateľského prostredia a to nielen u podnikateľov v energetike. Keďže charakter prevádzky energetických sietí neumožňuje zavedenie plnej konkurencie, kľúčovú úlohu v tejto oblasti zohráva regulácia, ktorá zabezpečí nediskriminačný a transparentný výkon činností v sieťových odvetviach.

Dlhodobá koncepcia energetickej politiky je založená na trvalom znižovaní energetickej náročnosti ekonomiky. Cieľ je formulovaný tak, aby sa jej realizáciou zabezpečila dostupnosť energie pre všetkých konečných spotrebiteľov v reálnom čase a na ekonomicky efektívnom princípe.

Cieľom energetickej politiky SR v dlhodobom horizonte je:

 • zabezpečiť taký objem výroby elektriny, ktorý pokryje dopyt na ekonomicky efektívnom princípe,
 • zabezpečiť s maximálnou efektívnosťou bezpečnú a spoľahlivú dodávku všetkých foriem energie v požadovanom množstve a kvalite,
 • znižovať podiel hrubej domácej spotreby energie na hrubom domácom produkte – znižovanie energetickej náročnosti.  

Zabezpečenie niektorých opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov energetickej politiky  v dlhodobom horizonte sa nezaobíde bez  priamej podpory finančnými prostriedkami z verejných zdrojov.

Realizáciou energetickej politiky sa dosiahne:

 • zabezpečenie energetických potrieb Slovenskej republiky,  
 • cesta k trvalému znižovaniu energetickej náročnosti, 
 • vytvorenie konkurenčného prostredia na energetickom trhu s cieľom znížiť náklady na všetkých stupňoch a odstrániť jednostrannú závislosť na dodávateľovi energie.

Zároveň  jej realizácia vytvára predpoklady pre  zvýšenie energetickej efektívnosti.

Energetická politika je vypracovaná v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov na obdobie 25 rokov. Ministerstvo hospodárstva SR bude energetickú politiku aktualizovať minimálne každý piaty rok s prihliadnutím na zmeny faktorov, ktoré na energetickú politiku majú priamy alebo nepriamy  vplyv.

 

Zdroj: Informačný servis Úradu vlády
Kompletne materialy su uverejnene na stranke
www.rokovania.sk, material c. 32 a informacia "a".
Otazky alebo komentare, smerujte na 
infoservis@vlada.gov.sk