Grantové kolo PORFIX 2007: "SPOLOČNE PRE LEPŠÍ ŽIVOT"

Motivácia firmy PORFIX – pórobetón, a.s. k vyhláseniu grantového kola:
„Spoločnosť PORFIX si uvedomuje zodpovednosť, ktorú má voči svojim zamestnancom, ich rodinám a obyvateľom regiónu, v ktorom pôsobí. Preto chce dlhodobo podporovať projekty, ktoré pozitívne ovplyvnia kvalitu života v regióne Hornej Nitry.“

Témy projektov:

1. ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu
(príklady projektov: exkurzie, prednášky a besedy s lekármi o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, protidrogová prevencia, ...)

2. podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov
(príklady projektov: športové podujatia, pravidelné športové aktivity, krúžky a kurzy, detské ihriská a parky, ...)

3. rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
(príklady projektov: kultúrne podujatia, pravidelné kultúrne aktivity, krúžky, podpora kultúrnych inštitúcií, vydávanie časopisov, ...)

Podmienky poskytnutia grantu:

Kto sa môže o poskytnutie grantu uchádzať
O grant sa môžu uchádzať organizácie i neformálne skupiny občanov, pôsobiace v okresoch Prievidza a Partizánske s možnosťou spolupráce s príslušnou samosprávou - a to najmä materské, základné a stredné školy, umelecké školy, centrá voľného času a mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie).

Výška grantu

Celková výška finančných prostriedkov na vyhlásené grantové kolo je 200 000 Sk.
Maximálna výška žiadanej sumy nie je obmedzená, finančné prostriedky môžu byť udelené jednému žiadateľovi v plnej výške, alebo viacerým žiadateľom v nižších čiastkach podľa predložených rozpočtov a rozhodnutia grantovej komisie.

Cieľová skupina (komu majú byť výsledky projektu určené):

  • deti a mládež
  • mamičky na materskej dovolenke
  • športové oddiely
  • ostatní obyvatelia obcí a miest

Informácie

Viac informácií nájdete na www.porfix.sk