Firma Ecowa získala pre svoje ČOV certifikát podľa Európskej normy

V súčasností Slovenská legislatíva vyžaduje len bezpečnostný certifikát pre domové čistiarne odpadových vôd. Tento certifikát nezaručuje, že čistiareň je aj funkčná. V Európskej únií pre domové čistiarne platí norma EN 12566-3. Ak chce výrobca získať certifikát zhody výrobkov s touto normou, musia jeho čistiarne absolvovať desaťmesačný test, počas ktorého sa preukáže ich spoľahlivosť. Čistiarne sú testované pri normálnom zaťažení, sú vystavené preťaženiu, výpadkom elektrického prúdu, alebo nedostatočnému zaťaženiu.

Počas týchto režimov sú odoberané vzorky prítokovej a vyčistenej vody a zisťuje sa účinnosť čistenia. Čistiareň Ecowa 6, ako zástupca veľkostných rád čistiarni Ecowa, náročne podmienky úspešne zvládla. Firma Ecowa tak môže oficiálnym certifikátom potvrdiť vysokú spoľahlivosť svojich výrobkov.