Dotácie pre OZE znova neschválené

Je smutné, že v návrhu štátneho rozpočtu sa medzi schválenými prioritami Ministerstva hospodárstva (MH) SR, nenašlo finančné krytie na podporu obnoviteľných zdrojov energií pre domácnosti. Pritom podpora obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je na Slovensku, na rozdiel od všetkých krajín Európskej únie, na chvoste štátneho záujmu. Vláda vytrvalo ignoruje svoje vlastné uznesenie o podpore OZE, ktoré schválila 25. apríla 2007 a doteraz nesplnila. Vtedy schválila dotácie vo výške 100 miliónov Sk z kapitoly MH, ale nakoniec peniaze napriek vládnemu uzneseniu i všetkým sľubom voči EU, nenašla. Vyhlásil to riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom THERMO/SOLARU Ing. Milan Novák.
           ,,Ani drastické kolísania cien ropy a ďalších energonosičov, či nestabilita ich zdrojov a dopravných ciest, nie sú dostatočným mementom na zmenu absolútnej závislosti na energetických zdrojoch z Ruska. Slovensko bude pomaly jedinou krajinou v EU, kde domácnosti nebudú môcť využiť žiadny investičný stimul pri znižovaní svojej energetickej závislosti od elektrárenských a plynárenských monopolov vyšším využívaním biomasy a slnečnej energie. Pritom pri uvažovanom a nezrealizovanom systéme podpory cez MH by v podstate išlo iba o vrátenie časti už predtým zaplatenej DPH - asi vo výške 15 až 17% z investičných nákladov solárnych zariadení. Takto koncipovaná podpora by nielenže štát neoberala o peniaze, ale znamenala by dodatočné finančné prínosy pre štátny rozpočet v daniach zo zisku, odvodoch, zvýšení zamestnanosti, atď“, uviedol M.Novák.
           Poukázal na to, že pre fyzické osoby mala byť navrhovaná výška investičnej podpory vo výške 3000Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2. Pri väčších solárnych zariadeniach sa podpora mala znížiť na 1500 Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy.
           ,,Dotácie na obnoviteľné zdroje sú určite efektívnejšie vynaloženými prostriedkami, než dotovanie verejnoprospešných prác, či podpora neefektívnej ťažby domáceho uhlia. V Rakúsku, ktoré je rovnako chudobné na domáce zdroje fosílnych palív a má podobné klimatické podmienky ako Slovensko, je inštalovaných viac ako tri milióny štvorcových metrov slnečných kolektorov. Prakticky každý štvrý rodinný dom využíva slnečné kolektory na prípravu teplej vody, často aj v kombinácii s podporou vykurovania. Iba v odvetví termických slnečných kolektorov tam našlo v roku 2005 pracovné uplatnenie 3320 osôb“, poukázal M. Novák.