Vetranie a klimatizácia

Jednou zo zásadných úloh pri zabezpečení zdravého životného priestoru v budovách je navrhnúť efektívny a účinný spôsob výmeny vzduchu v interiéri.

Požiadavky na výmenu vzduchu v miestnostiach podľa STN

obytné priestory

0,5 násobná výmena vzduchu,
min. dávka vzduchu 15 m3/h na osobu 

priestor so zvýšenou produkciou škodlivín (kuchyne a hygienické miestnosti) 5-8 x za hodinu, min. dávka vzduchu na osobu 36 m3/h.
priestor na varenie s plochou do 8 m2 odvetranie digestorom
priestor na varenie s plochou nad 8 m2 okno, odporúča sa digestor
hygienické miestnosti 

30 m3/h na WC misu,
60 m3/h na sprchu

Hygienické požiadavky vyžadujú aby každá bezokenná miestnosť mala zabezpečené vetranie. V prípade bezokenných hygienických priestorov sa odporúča nútené odvetranie ventilátorom.

Kvalita vyduchu v miestnosti závisí od rôznych faktorov. Príčinou vzniku niektorých druhov škodlivín je metabolizmus človeka a jeho činnosti. Ďalej sú to kuchynské výpary, tabakový dym, prach a zdraviu škodlivé výpary z rôznych stavených a interiérových materiálov a látok.

Vetranie

Je výmena vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím - pri nesprávnom vetraní dochádza k zbytočným stratám energie, alebo na druhej strane pri nedostatočnom vetraní sa v miestnostiach hromadia škodliviny. 

Možnosti vetrania

  • prirodzené vetranie - patrí sem vetranie otvorenými oknami, infiltrácia vzduchu netesnosťami, vetranie pomocou vetracích šácht a pod. Výmena vzduchu nastáva v dôsledku tlakovej diferencie medzi vonkajším a vnútorným prostredím spôsobenej buď gravitačným vztlakom teplého a studeného vzduchu, alebo kinetickou energiou vetra pôsobiaceho na budovu. 
  • nútené vetranie pomocou ventilátorov; z miestnosti odsávame pomocou ventilátora opotrebovaný vzduch, vzniknutý podtlak v miestnosti vsaje čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia. Ak nie je zabezpečený priamy prívod čerstvého vzduchu, je možné použiť napr. prívod vzduchu cez otvor vo vonkajšej stene, cez balkónové dvere alebo okno, nepriamy prívod vzduchu z inej miestnosti cez vetraciu štrbinu v izbových dverách alebo dverami bez prahu.
  • kombinácioa prirodzeného a núteného vetrania

Nútené (riadené) vetranie

Núteným vetraním zabezpečíme neustály kontrolovaný prísun čerstvého vzduchu, s možnosťou jeho úpravy,  bez vysúšania, bez prievanu a vírenia prachu v miestnosti. Núteným vetraním do veľkej miery vieme zamedziť stratám tepelnej energie z interiéru, osvedčuje sa hlavne v budovách s vzduchotesným obalom a je štandardom pre energeticke úsporné domy.

Nútené vetranie sa často kombinuje s klimatizáciou, zariadeniami na ohrev vzduchu, filtráciu a iné úpravy vzduchu.

Rekuperácia - spätné získavanie tepla

Rekuperačné zariadenia slúžia na využitie tepla ohriateho odpadového vzduchu, ktorý odvádzame z miestnosti na predhriatie čerstvého vzduchu, ktorý do miestnosti privádzame. Do veľkej miery tak zabránime stratám tepelnej energie.

» Viac v podsekcii Vetracie zariadenia
 

Klimatizácia

Umelá úprava vzduchu, ktorou sa v priestoroch udržuje konštantná, alebo podľa požiadaviek meniaca sa teplota a vlhkosť vzduchu.

Klimatizácia okrem ochladzovania, prípadne oteplovania vzduchu môže vykonávať aj iné funkcie úpravy vzduchu - filtráciu, zvlhčovanie, vysušovanie a pod., reguluje aj rýchlosť prúdenia vzduchu.

Teplota, vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu ovplyvňujú produkciu tepla nášho tela a v istej konštelácii dokážu vytvoriť pocit pohody. Pocit tepelnej pohody je subjektívny a závisí okrem objektívnych fyzikálnych parametrov aj od zvyklosti ľudí, ich veku a pohlavia. Klimatizácia sa preto navrhuje tak, aby sa ňou zabezpečil v celom priestore taký stav vzduchu, ktorý vyhovuje širokému spektru požiadaviek.

Rýchlosť prúdenia vzduchu ovplyvňuje odparovanie z povrchu kože. Veľa sťažností na klimatizáciu možno pričítať prievanu, na ktorý je ľudský organizmus najcitlivejší. Napr. pri rovnakej teplote je pocit chladu tým väčší, čím vyššia je rýchlosť prúdenia vzduchu okolo nás. Zvýšenie rýchlosti vzduchu o 0,1 m/s je pociťované ako ochladenie o 2 až 3 stupne teploty vzduchu.

Viac informácií v podsekciách Klimatizačné zariadeniaStropné chladenie, Riziká klimatizácie